STUDIJNÍ A VĚDECKÁ knihovna Plzeňského kraje

 


Smetanovy sady 2

 

 

 

 

Bibliografická rešerše č. 61/2004

Počet záznamů: 253 + 270 (příloha č. 1) + 10 (příloha č. 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovesný folklór Českého lesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala : A. Sedláčková

říjen 2004

 

 

 

 

ÚVOD

 

Vzhledem k rozsáhlosti zadaného tématu je rešerše rozdělena do tří částí, ke kterým je nutno uvést následující informace :

I) Slovesný folklór – monografie, stati a články

Převážná většina materiálů se týká oblasti Chodska, pouze několik záznamů se týká Tachovska a Přimdy.

Publikace slovesného folkloru jsou uvedeny převážně pouze v původních verzích. Dalších vydání upravovaných, pozměněných a souborných je v rešerši uvedeno pouze několik (různých úprav Baara, Erbena, Hrušky, Němcové jsou stovky).

U záznamů některých vybraných publikací jsou uvedeny recenze, které slouží spíše pro ilustraci. U některých publikací jsou uvedeny i doslovy, popř. předmluvy, kde lze najít zajímavé informace. Pro srovnání jsou zde též některé umělé pohádky J. F. Hrušky (viz záznam č. 34, 35).

Monografie, které má pouze Národní knihovna, popř. jiné krajské knihovny, jsou v rešerši zastoupeny jen výběrově.

II) Slovesný folklór – sběratelé, autoři

U všech autorů se jedná pouze o výběrové materiály. Prameny, které se netýkají slovesného folklóru (např. J. Jindřich – skladatel), nejsou v rešerši uvedeny vůbec.

III) Problematika okrajově

Tato část rešerše zahrnuje výběrově:

-          materiály, kde je daná problematika zastoupena jen z malé části nebo se jí týkají okrajově

-          materiály obecnějšího charakteru

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdroje pro vypracování rešerše :

· katalogy :     Katalogy SVK Plzeňského kraje – lístkové, elektronické

                        On-line katalogy jiných knihoven a souborné katalogy SKAT a CASLIN

                        Bibliografický katalog ČSSR – Články – 1966-1983

· regionální kartotéky

· bibliografie :            Bibliografie české lingvistiky – 1978-1987, 1989-1991, 1995-96

Bibliografie československých prací linguistických a filologických. Praha :
Akademie věd a umění – roky 1929-1935

Bibliografie historickovlastivědné literatury Západočeského kraje z let 1968-1972. Plzeň : Pedagogická fakulta v Plzni, Státní vědecká knihovna v Plzni, 1992. 127 s. – 391A19431/68-72

Bibliografie historickovlastivědné literatury Západočeského kraje z let 1973-1977. Plzeň : Pedagogická fakulta v Plzni, Státní vědecká knihovna v Plzni, 1988. 108 s. – 391A19431/73-77

Bibliografie národopisných aktualit (1964-1989). Strážnice : Ústav lidové kultury, 2003. 175 s. – 31B2212

MACÁK, Antonín.  Bibliografie historickovlastivědné literatury Plzeňska z let 1901-1960. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1971, 363 s. – 211494

TYL, Zdeněk. Bibliografie české linguistiky za léta 1945-1950. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1955. 360 s. – 5592/45-50

                        TYL, Zdeněk. Bibliografie české lingvistiky. 1956-1960. Praha : Nakladatelství
                        Československé akademie věd, 1963. 708 s. – 5592/56-60

Západočeský kraj v tisku. Roky 1978-1988. Plzeň : Státní vědecká knihovna v Plzni – roky vydání dle jednotlivých ročníků 1979-1989

· databáze :    ANAL : analytický rozpis periodik. Záznamy regionálních článků od r. 1992.

                        Bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR

                        Česká národní bibliografie – články – 1991-2004

· přímá excerpce :     Český lid : 1892-1913, 1926, 1946-48, 1951-1990, 2000-2003

Národopisný věstník československý : 1926, 1928-1931, 1934-36, 1940-47, 1949-51

Sborníky Minulostí Západočeského kraje – veškeré dostupné ročníky

(periodikum Posel od Čerchova není ve fondu SVK PK)

· Internet

· studium vybraných pramenů

 

Záznamy v rešerši jsou vytvořeny v souladu s normou ISO 690 (Bibliografická citace), převzaté záznamy však mohou být neúplné.

Časové vymezení vyhledávaných dokumentů je neomezené, všechny citace jsou v jazyce českém.

Záznamy publikací v rešerši obsahují signatury, pod kterými je lze zapůjčit. Signatury periodik Studijní a vědecké knihovny lze dohledat v katalozích knihovny (signatury ročníků do roku 1953 na http://katif.svkpl.cz – muzejní katalogy – periodika, z let 1953-1990 na http://katif.svkpl.cz – generální katalog – periodika, od roku 1991 na http://www.svkpl.cz – katalog online).

Jednotlivé části rešerše jsou rozděleny na publikace a články a stati, v jednotlivých oddílech je abecední řazení.

Součástí rešerše jsou 2 přílohy :

1)       Výběr pověstí, otiskovaných v Domažlickém deníku v letech 1996-2004

2)       Výstup z databáze České národní bibliografie – Články 1991-2004

 

 

S případnými dotazy k rešerši se obraťte na Ing. A. Sedláčkovou, speciální studovna SVK PK II. patro – tel. 377 224 249 kl. 30 nebo 43, e-mail: bibl@svkpl.cz.

 


I) SLOVESNÝ FOLKLOR

 

PUBLIKACE

 

1.             BAAR, Jindřich Šimon. Chodské písně a pohádky : souborné vydání. 1. vyd. Praha : Odeon, 1975. 622 s. – 199244
           Obsahuje bibliografii národopisného, folkloristického a vlasteneckého díla J. Š. Baara
           s. 610-[614].
       Recenze : ●GAŠPARÍKOVÁ, V. J. Š. Baar : Chodské písně a pohádky. Slovenský
                                   národopis
, 1977, č. 2, s. 364-367.
                       ●TOMEŠ, Josef. J. Š. B. Chodské písně a pohádky. Národní aktuality, 1976,
                                   roč. 13, č. 3, s. 235-236.
                       ●VORÁČEK, Jaroslav. Nad Chodskými písněmi a pohádkami. Zlatý máj,
                                   1976, roč. 20, č. 8, s. 544-547.

2.             BAAR, Jindřich Šimon. Chodské pohádky. [výběr J. Fleková, úprava A. Horáková]. 1. vyd. Praha : SNDK, 1957. 132 s. – 25807
           Doslov J. Fleková
           Recenze : HÁJKOVÁ, Alena. J. Š. Baar : Chodské pohádky. Zlatý máj, 1958, č. 8, s.
                       242.

3.             BAAR, Jindřich Šimon. Chodské pohádky a povídky. 2. vyd. Praha : Noviny, 1940. 82 s. - není ve fondu SVKPK, v Moravské zemské knihovně v Brně sign. 2-0156.711

4.             BAAR, Jindřich Šimon. Chodské povídky a pohádky. Řada 2. Praha, 1922. – není ve fondu SVKPK, v Národní knihovně prezenčně, v Krajské vědecké knihovně v Olomouci sign. 352.268/2

5.             BAAR, Jindřich Šimon. Na Chodsku od jara do zimy. [uspořádala H. Štěpánková]. V Praze : Novina, 1940. 384 s. - není ve fondu SVKPK,, v NK signatura III 007058 – Národní konzervační fond

6.             BAAR, Jindřich Šimon. Naše pohádky. Plzeň : Karel Beníško, 1921. 136 s. – 31A26633

7.             BAAR, Jindřich Šimon. Vo kouzelnících. [uprav. Z. Psůtková]. 1. vyd. Praha : Albatros, 1971. – 9124994

8.             BAAR, Jindřich Šimon. Vo modrým ptáčku. [uprav. D. Hahnová]. Praha : SNDK, 1960. 31 s. – 135396
           Recenze : N. Č. a F. H. Vo modrym ptáčku. Komenský, 1960/61, roč. 85, č. 2, s. 225.

9.             CVAČKA, Jakub. Vo Kozinovi ha vo Lomikarovi. České Budějovice : Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky, 1946. 76 s. – 31A70287-1

10.          DOSTÁL, Karel a STANOVSKÝ, Vladislav. Byl jednou jeden nebo nebyl : dva mandely chodských pohádek. 1. vyd. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1967. 130 s. – 168837
           Recenze : ● VIKTORA, František. K. Dostál, V. Stanovský. Byl jednou jeden nebo
                                   nebyl : dva mandely chodských pohádek. Český lid, 1969, roč. 56, č.
                                   1, s. 49 (hodně kritická recenze).

11.          ERBEN, Karel Jaromír. České pohádky. Praha : Melantrich, 1952. 262 s. (Chodské pohádky a rozprávky např. Pán Ježíš se sv. Petrem na cestách ; Tři dary : ubrousek, slepice a pytel ; Kozo, drž!) – 8J1551

12.          ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : J. Pospíšil, 1864. 543 s. – 1110862

13.          ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Nové vyd. Praha : A. Hynek, 1886. 607 s. – 3C131

14.          ERBEN, Karel Jaromír a BAAR, Jindřich Šimon a HRUŠKA, Jan František. Chodské pohádky. Praha : E. Fastr, 1940. 188 s. – 20B300 nebo 20B1162

15.          ERBEN, Karel Jaromír a BAAR, Jindřich Šimon a HRUŠKA, Jan František. Chodské pohádky. Praha : Klub zaměstnanců Léč. fondu veřejných zaměstnanců, 1940. 188 s. – 137493 (stejná publikace jako předchozí záznam, liší se pouze nakladatel)

16.          FELIX, Emil. Chodsko v našem písemnictví : dvanáct kapitol o literární tradici chodské. V Plzni : T. Mareš, 1940. 111 s. – 8J420/1

17.          FORMÁNKOVÁ, Věra. Pohádky [Jindřicha Šimona Baara]. Plzeň : Nava, 1995. 119 s. - 32A6282

18.          FORMÁNKOVÁ, Věra a SERVÍTOVÁ, Jarmila. Pohádky z Chodska. 1. vyd. B. m. : Západočeské nakladatelství, 1991. 221 s. – 31A46960

19.          HEYDUK, Adolf. Dudák : národní pověsť z Domažlicka. Praha : Paleček, 1881. 32 listů. – 31A19106

20.          HRUŠKA, Jan František. Dvě kytky bájek. I, Chodské bájky : podle životních názorů chodského lidu. 93 s. – 20B312 nebo 20B1732

21.          HRUŠKA, Jan František a TEPLÝ, František a BAAR, Jindřich Šimon. Chodská čítanka. Vyškov : F. Obzina, 1927. 310 s. – 20B279 nebo 31A38001

22.          HRUŠKA, Jan František. Dialektický slovník chodský. Praha : Česká akademie, 1907. 127 s. – VIE15/7

23.          HRUŠKA, Jan František. Chodské bájky : podle životních názorů chodského lidu. V Praze : J. Otto, [1916]. 64 s. – IIIJ133/12

24.          HRUŠKA, Jan František. Jiskry z popela. 4. kniha chodských bajek. Praha : Československé akciové tiskárny, 1917. 96 s. – 119858 – více vydání, více signatur

25.          HRUŠKA, Jan František. Kohout a sedmihlásek : bajka děkovná. B. m. n., 1935. Nestr. – 20B1189

26.          HRUŠKA, Jan František. Na hejtě : chodské pohádky. Praha : A. B. Černý, 1917. 122 s. – 21R911

27.          HRUŠKA, Jan František. Na hyjtě : chodské pohádky. Praha : Československé akciové tiskárny, 1923. 174 s. – 158848

28.          HRUŠKA, Jan František. Na hyjtě : chodské pohádky. 2. díl. 2. vyd. Praha : Československé akciové tiskárny, 1929. 115 s. – 20B302

29.          HRUŠKA, Jan František. Na hyjtě : chodské pohádky. 3. díl. Praha : Československé akciové tiskárny, 1925. 164 s. – 20B303

30.          HRUŠKA, Jan František. Na hyjtě : chodské pohádky. 4. díl. Praha : Universum, 1933. – signatura Národní knihovny v Praze – 54D002428/D.5

31.          HRUŠKA, Jan František. Na hyjtě : chodské pohádky. 5. díl. Praha : Vyšehrad, 1936. – signatura Národní knihovny není uvedena

32.          HRUŠKA, Jan František. Náši pod Čerchovem : řada chodských postav a povah. I. Plzeň : Karel Beníško, 1921. 163 s. – signatura Národní knihovny není uvedena

33.          HRUŠKA, Jan František. Náši pod Čerchovem : řada chodských postav a povah. Praha : Čs. akciová tiskárna, 1929. Sv. 3. 224 s. – IIIG1465

34.          HRUŠKA, Jan František. Náši pod Čerchovem : řada chodských postav a povah. Praha : Čs. akciová tiskárna 1925-1931 – 3 sv.
           2. – 1925. 208 s. – 20A59-2
           3. – 1929. 220 s. – 20A59-3
           4. – 1931. 177 s. – 20A59-4

35.          HRUŠKA, Jan František. Nové chodské bájky podle životních názorů a starých mravů chodských. Praha : Hejda a Tuček, [1920]. 81 s. 20B288

36.          HRUŠKA, Jan František. Princ Jáchcivíc. Plzeň : Karel Beníško, [1920]. 12 s. - umělá pohádka – 20B285

37.          HRUŠKA, Jan František. Přemyslův pluh : pohádka. [uprav. Z. Psůtková]. Praha : Československá akciová tiskárna, 1924. 13 s. - umělá pohádka – 20B284

38.          HRUŠKA, Jan František Pták Štěstí. [uprav. Z. Psůtková ]. 1. vyd. Praha : Albatros, 1976. 146 s. – 20B286 nebo 199894
Recenze : M. S. O ptáku štěstí. Zlatý máj, 1976, roč. 20, č. 10, s. 659.

39.          HRUŠKA, Jan František. V záblescích staré chodské slávy. Praha : Otto, 1903. 155 s. – signatura Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích – C101.472

40.          HRUŠKA, Jan František. Vo třech princeznách. Praha : Česká grafická Unie, [1920]. 15 s. – 20B286

41.          HRUŠKA, Jan František. Rytíř z Čech. : Z první knihy chodských pohádek Na hejtě přepsáno z podřečí. Praha : A. B. Černý, [1920]. 13 s. – 114805

42.          HRUŠKA, Jan František. Třetí kniha chodských bajek podle názorů a mravů chodských. Praha : Hejda & Tuček, b. r. 172 s. – 158591

43.          HRUŠKA, Jan František. Výbor z chodských bajek. V Praze : L. Kuncíř, 1929. 125 s. - není ve fondu SVKPK,signatura není uvedena

44.          HRUŠKA, Jan František. Zlatá zrnka. (výbor z bajek). – 391A19671

45.          HRUŠKA, Jan František. Z pozadí chodského národopisu : čtvero rozprav. Plzeň : Grafické závody, 1921. 94 s. - 139485

46.          JINDŘICH, Jindřich. Chodsko. Praha : Nakladatelství ČSAV, 1956. 287 s. – 25247

● Úvod J. Kramařík, doslov J. Horák.

      Recenze : ● HORÁK, J. Jindřichovo Chodsko. Československá etnografie,
                                                                       1956, roč. 4, s. 203-208.
                                   ● VANČÍK, F. Český lid, 1957, roč. 44, s. 139.

 

47.          KAJER, Jiří. Horské kvítí : chodské pohádky. Praha : E. Fastr, 1948, 233 s.

48.          KAJER, Jiří. Chodské pohádky. Plzeň : Mladá stráž, 1932. 31 s. – 392A30948 nebo 1D52/7

49.          KAJER, Jiří. Jirka dudák : chodská pohádka. 1. vyd. Plzeň : Krajské nakladatelství, 1955. 65 s. – 24895 nebo 20C319
           Recenze : KRAMAŘÍK, Jaroslav. Jirka dudák. Český lid, 1956, roč. 43, č. 3, s. 137-
                                   138.

50.          KAJER, Jiří. Naše Klenčí : hrst listů z osudů chodského městečka. 1. vyd. Plzeň : Kosnar, 1947. 31 s. - 911516

51.          KAJER, Jiří. Vo kouzelnyjch dudách : chodské pohádky. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1960. 193 s. – 136792
           ● doslov Rudolf Lužík. K tradici chodského folklóru v české literatuře s. 185-193.
                       Recenze : KRAMAŘÍK, Jaroslav. Vo kouzelnych dudách. Český lid, 1961, roč.
                                   48, č. 2, s. 84-85

52.          KAJER, Jiří. Vod hu nás : chodské pohádky a pověsti. Praha : Družstevní práce, 1941. 172 s. – 1D252/XXVIII

53.          KORANDOVÁ, Marie. Pročpohádky : lidové legendy z Chodska. 1. vyd. Plzeň : V. Nosková, 2003. 100 s. – 31B1032

54.          KRAMAŘÍK, Jaroslav. Chodské pohádky a pověsti. Praha : SNKLHU, 1956. 246 s. – v NK prezenčně nebo Jihočeská vědecká knihovna v Č. Budějovicích – sign. C25.684
      ● doslov J. Kramařík. O sběratelích chodských lidových pohádek a pověstí s. 229-238

● předmluva Rudolf Lužík. Chodsko a jeho pohádky
                 JECH, J. Chodské pohádky a pověsti (recenze Lužíkovy předmluvy). Český
                 lid
, 1957, č. 4, s. 180-181

55.          KRAMAŘÍK, Jaroslav. Kozina a Lomikar v chodské lidové tradici. 1. vyd. Praha : Academia, 1972. 195 s. – 187393
           Recenze : ● ROBEK Antonín. J. Kramařík. Kozina a Lomikar v chodské lidové tradici.
                       Český lid, 1973, roč. 60, č. 4, s. 241-243.
                       ● FLEGL, Michal. J. Kramařík. Kozina a Lomikar v chodské lidové tradici.
                                   Kostnické jiskry, 1973, roč. 58, č. 13, s. 2.
                       ● BĚLOHLÁVEK, M. J. Kramařík. Kozina a Lomikar v chodské lidové tradici
                                   Minulostí Západočeského kraje, Sv. 12, 1975, s. 215.

56.          NĚMCOVÁ, Božena. Národní báchorky a pověsti. Sv. 1. Praha : Československý spisovatel, 1950. 350 s. – 8J799/1

57.          NĚMCOVÁ, Božena. České národní báchorky a pověsti. Díl I. Praha : F. Borový, 1927. 454 s.
                                                          Díl II. Praha : Otto, 1928. 500 s.  – IIIK1313/III, IV

58.          PEJSAROVÁ, Helena. Regionální pohádky a pověsti (Chodsko). Rukopis. Diplomová práce. Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. 101 s. – ve fondu ZČU – pedDP1700

59.          PROCHÁZKA, František Dvě kytky bájek. II, Po stopě pravdy. Praha : J. Otto, [1900]. 59 s. - 20B312 nebo 20B1732

60.          PROCHÁZKOVÁ, Věra. Čarovný svět : chodské pohádky. 1. vyd. Praha : František Novák, 1944. 108 s. – signatura Národní knihovny není uvedena

61.          PROCHÁZKOVÁ, Věra. Šíbalové ha chytráci : žerty a šplechty z Chodska. Praha : F. Novák, 1946. 88 s.

62.          PSŮTKOVÁ, Z. Dvě chodský pohádky. [na motivy pohádek J. F. Hrušky]1. vyd. Praha : Albatros, 1983. 31 s. – 391A5239

63.          ŠMÍD, Zdeněk. Dudáci a vlčí hlavy. 1. vyd. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1987. 195 s. – 31A28978
Recenze : VIKTORA, Viktor. Nad knihou Zdeňka Šmída Dudáci a vlčí hlavy : netradiční chodské pověsti. Pravda, 2. 12. 1987, roč. 68, č. 283, s. 5.

64.          ŠPAČKOVÁ, Marie. O zlém Volfu Dobrohostovi a jiné pověsti z kraje od starého Herštejna po Přimdu.  1. vyd. Domažlice : Chodské nakladatelství - Haas, 1995. 104 s. -  31 A 64548

65.          ŠTĚPÁNKOVÁ, Hana. Zkazky lidu na Kdyňsku a Domažlicku. Praha : Novina, 1931. 71 s. – 198021
úvod F. Žákavec.

66.          ZÁVACKÁ, V. Literární průvodce Chodskem. Domažlice : Knihovna B. Němcové, 1984. 22 s. – 391A7073

 

 

ČLÁNKY A STATI

 

67.          CVAČKA, Jakub. Vo tom, jak v Postřekově zvonili ha troubili na bouřky. Posel od Čerchova, 22. 8. 1936, roč. 65.

68.          ČERNÝ, A. Přísloví a pořekadla. Kraj pod Čerchovem, 1948-49, roč. 2, s. 64, 91.

69.          EISELT, Miloslav. Sváteční den nutno světit : pověst z Liščí boudy na Tachovsku. Sborník Okresního muzea v Tachově. Sv. 5. Tachov, 1970, s. 48.

70.          EISELT, Miloslav a HÁLOVÁ, Mir. Pověsti. In Sborník Muzea Českého lesa v Tachově. Tachov, 1968, s. 52.

71.          EISELT, Miloslav. Pověsti. In Sborník Okresního muzea v Tachově. Sv.6. Tachov, 1971, s. 48.

72.          EISELT, Miloslav. Pověsti.In Sborník Okresního muzea v Tachově. Sv. 7. Tachov, 1972, s. 55-57.

73.          EISELT, Miloslav. Pověsti. In Sborník Okresního muzea v Tachově. Sv. 8. Tachov, 1972, s. 42-45.

74.          FELIX, Gotthard. Lidové modlitbičky z Kolovče. Český lid, 1903, roč. 12, s. 219.

75.          HÁJKOVÁ, Alena. Princezna pohádka. Komenský, 1960, roč. 84, s. 126-127.

76.          HRUŠKA, Jan František. Karak se Hondza ženil : chodská pohádka. Český lid, 1912, roč. 21, č. 5, s. 209-214 a č. 6, s. 263-270.

77.          HRUŠKA, Jan František. Na Kočárku : chodská pověst (Postřekov). Plzeňsko, 1931, roč. 13, s. 41-42.

78.          HRUŠKA, Jan František. Národopisné drobty z Chodska. Český lid, 1901, roč. 10, č. 3, s. 238-239, č. 4, s. 277-279 a č. 6, s. 452.

79.          HRUŠKA, Jan František. Kerak Pán Bůh má rád svý nejmenčí : chodská skazka. Český lid, 1904, roč. 14, s. 291-292.

80.          HRUŠKA, Jan František. Obrázky a zkazky z Chodska : když chodil Pán Ježíš po zemi. Český lid, 1905, roč. 14, s. 328-331.

81.          HRUŠKA, Jan František. Vo Kozinovi ha Lomikarovi. Plzeňsko, 1921, roč. 3, s. 25-27.

82.          HRUŠKA, Jan František. Vo Kozinovi ha Lomikarovi. Plzeňsko, 1923, roč. 5, s. 24-25.

83.          HRUŠKA, Jan František. Z humoru Chodského lidu. Český lid, 1905, roč. 14, s. 15-17.

84.          HRUŠKA, Jan František. Z humoru Chodův. Český lid, 1902, roč. 11, s. 216-218, s. 267-268, s. 480-481.

85.          CHMELÍKOVÁ, Věra : Pravda života v pohádkách plzeňských učitelů Jana Františka Hrušky a Jiřího Kajera. In Kultura, historie a současnost Plzně : referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové. Plzeň, 3.-4.5.1995. Plzeň, Pedagogická fakulta v Plzni 1996, s. 132-137.

86.          JEHL, L. Lidové pověsti z východního Chodska. Plzeňsko, 1932, roč. 14, s. 33-37.

87.          JINDŘICH, Jindřich. Tři chocký poudačky : Karak stryjček letil, Dvoje hodiny, Kázání na svatých Petra a Pavla. Život Plzeňska, 1951, roč. 2, s. 34-35.

88.          KOUTSKÁ, J. Pověsti z Chodska. Nová doba, 1921. roč. 27, č. 147, s. 148.

89.          KRÁČMAROVÁ, J. Pověst o založení hradu Přimdy. Sborník okresního muzea v Tachově. Sv. 5. Tachov, 1970., s. 44-45.

90.          KRAMAŘÍK, Jaroslav. Baarova historická povídka, pověst a skutečnost. In Minulostí Západočeského kraje, Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1966. Sv. 4, s. 195-201. – 144206-4

91.          KRAMAŘÍK, Jaroslav. Chodská lidová podání o Lomikaru revenantovi. Český lid, 1964, roč. 51, č. 5-6, s. 282-295.

92.          KRAMAŘÍK, Jaroslav. Látky a motivy nejstarších verzí Kozinovské pověsti. Český lid, 1963, roč. 50, č. 6, s. 321-331.

93.          KRAMAŘÍK, Jaroslav. Pověst o vzniku jména Psohlavci. Z Chodského hradu, 1969, č. 2, s. 1.

94.          KRAMAŘÍK, Jaroslav. Práce Boženy Němcové o Chodsku a její význam v dějinách našeho národopisu. Český lid, 1951, č. 5-6, s. 103-107, č. 7-8, s. 150-157, č. 9-10, s. 199-206, č. 11-12, s. 249-251

95.          KRAMAŘÍK, Jaroslav. Práce Boženy Němcové o Chodsku a její význam v dějinách našeho národopisu. Český lid, 1952, roč. 39, s. 16-21, 77-82, 107-109, 164-166, 212-215, 256-257.

96.          KRAMAŘÍK, Jaroslav. Práce Boženy Němcové o Chodsku a její význam v dějinách našeho národopisu. Český lid, 1953, roč. 40, s. 14-16, 65-67, 121-124, 157-160, 220-224, 25-259      .

97.          NOVÝ, K. Chodská "bulačina". Venkov, 10. 8. 1939, roč. 34.

98.          Staré příběhy z Domažlic. Nové Domažlicko, 27. 5. 1971, s. 3.

99.          PROCHÁZKOVÁ, Věra. Chodská pohádka. Lidové noviny, 1933, 20/12.

100.      ŠPAČKOVÁ, Marie. Brychtové aneb o Postřekově : pověst. Pravda, 18. 10. 1986, roč. 67, č. 246, příl. s. 6.

101.      ŠPAČKOVÁ, Marie. Z pověstí našeho kraje – O Kolovči. Pravda, 23. 7. 1988, roč. 69, č. 172, příl. s. 6.

102.      VORÁČEK, J, K chodským pohádkám. Zlatý máj, 1957, č. 7, s. 201-203.

103.      Vysvobozené strašidlo : zajímavá zákoutí Domažlicka. Západočeské noviny : Domažlicko, 16. 11. 1996, roč. 4, č. 46, s. 4

104.      ZÍBRT, Čeněk. Boženy Němcové sbírka "Různořečí Domažlické". Český lid, 1903, roč. 12, s. 377-384.[dle Macáka – roč. 11, 1902, s. 377-384]

 

 


II) SBĚRATELÉ – o nich – výběrově
 
BAAR Jindřich Šimon
 

105.      FELIX, Emil. Hold Chodska J. Š. Baarovi. Plzeň : M. Lábková, 1934. 17 s. – 137494 nebo 20B268 nebo 8F2121/8

106.      FORST, Vladimír a kol.  Lexikon české literatury. Díl 1. A-G. Praha : Academia, 1985, s. 101-104 (kromě životopisu kompletní dílo, bibliografie, literatura) – 31A23646-1

107.      HOFMEISTEROVÁ, Božena. Okouzlený milenec Chodska : vzpomínky na Jindřicha Šimona Baara. 1. vyd. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1988. 130 s. – 31A35239

108.      HRBEK, Josef. Český kulturní Slavín duchovní, literární, hudební a výtvarnický. 1. vyd. V Praze : Šolc a Šimáček, 1948. 473-476. – 8B924

109.      HUDÍKOVÁ, Helena. Jindřich Šimon Baar. [Bibliografie]. Plzeň : Knihovna města Plzně, 1975. – 9131264

110.      JINDŘICH, Jindřich. Několik vzpomínek na milého přítele Jindřicha Šimona Baara. In Baarův památník. Praha : Českomoravské podniky tiskařské a vyd., 1926, s. 167-175.

111.      KŘIVSKÝ, Pavel. Jindřich Šimon Baar : literární pozůstalost. Praha : Literární archiv Památníku národního písemnictví, 1976. 70 s. – 9132863

112.      MACÁK A. Bibliografie historickovlastivědné literatury Plzeňska z let 1901-1960. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1971, s. 264-265. (Články o J. Š. Baarovi) - 211494

113.      SKARLANDT, Julius. Baarův památník : kniha vzpomínek na vynikajícího chodského spisovatele. Praha : Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské, 1926. 242 s. – IIIB644 nebo 17356

114.      ŠACH, Josef. J. Š. Baar v zrcadle vzpomínek. Hradec Králové : vl. nákladem, 1927. 182 s. – 17377 nebo IIIJ736

115.      ŠTĚPÁNEK, Jaroslav. Hrst vzpomínek k pátému výročí spisovatele Jindřicha Šimona Baara. Kdyně : vl. nákladem, 1930. 48 s. – 90732

116.      TEPLÝ, František. J. Š. Baar a Chodové. Vyškov na Moravě : František Obzina, 1926. 76 s. – 20B4559

117.      ZOGLMANN, Antonín. Kdyně v díle a v životě J. Š. Baara. Domažlice : Baarova společnost pro poznávání Chodska a jeho zvelebování, 1946. 28 s. – 20B464 nebo 148774

118.      ŽÁČEK Jaroslav. Jindřich Šimon Baar, strážný duch Chodska. 1. vyd. Praha : Spolek Psohlavci, 1948. 59 s. – 131040

ČLÁNKY

119.      BROUSKOVÁ, Libuše. Jindřich Šimon Baar. Klatovský deník, 8. 2. 1999, roč. 8, č. 32, s. 12.

120.      FORST, Vladimír. Jindřich Šimon Baar. Literární měsíčník, 1987, roč. 16, č. 8, s. 107-110.

121.      KUMPERA, Jan. Šlépěje milénia : malá abeceda osobností západních Čech. Baar Jindřich Šimon. Plzeňský deník, 12. 2. 2000, roč. 9, č. 36, s. 17.

122.      LIFKA, Bohumír. Za Jindřichem Šimonem Baarem v r. 1924. In Minulostí Západočeského kraje, Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1972. Sv. 9, s. 225-227.

123.      (MIC). Velký syn Chodska J. Š. Baar. Západočeské noviny : Domažlicko, 24. 2. 1999, roč. 9, č. 8, s. 4.

124.      ROUBÍK, František. J. Š. Baar a chodské dějiny. Kdyňská stráž, 25. 10. 1930.

125.      SLEZÁK, Milan. Spisovatel slovanské lípy. Pravda, 24. 10. 1985, roč. 66, č. 251, s. 5.

126.      ŠTĚPÁNKOVÁ, Jaroslava. Několik vzpomínek na spisovatele J. Š. Baara : dva velcí přátelé : J. Š. Baar, spisovatel a František teplý, historika a archivář. Západočeské noviny : Domažlicko, 26. 10. 1995, roč. 5, č. 43, s. 6.

127.      VORÁČEK, Jaroslav. Jindřich Šimon Baar a národopis. Český lid, 1959, roč. 46, č. 3, s. 130-135.

128.      ZÍBRT, Čeněk. "Král chodský", Jindřich Šimon Baar, mrtev. Český lid, 1926, roč. 26, s. 119-125.

 

 
 
 
 
ERBEN Karel Jaromír
 
129.      BRANDL, Vincenc. Život Karla Jaromíra Erbena. V Brně : Matice Moravská, 1887. 97 s. – 3D264
130.      DOLANSKÝ, Julius. Karel Jaromír Erben. Praha : Melantrich, 1970. 440 s. - 179143
131.      FORST, Vladimír a kol.  Lexikon české literatury. Díl 1. A-G. Praha : Academia, 1985, s. 667-674 (kromě životopisu kompletní dílo, bibliografie, literatura) – 31A23646-1
132.      GRUND, Antonín. Karel Jaromír Erben. Praha : Melantrich, 1935. 257 s. - 25573

ČLÁNKY

133.      SKALNÍKOVÁ, Olga. Karel Jaromír Erben – národopisec a folklorista. Český lid, 1951, č. 11-12, s. 251-252.
 
HRUŠKA Jan František
 

134.      FELIX, Emil. Jan Fr. Hruška. Praha : Lidová akademie v Plzni, 1927. 62 s. – 1E201 nebo 9112717 nebo 391A19175

135.      FELIX, Emil. Hruškův památník. Plzeň : Společnost pro národopis a ochranu památek, 1935. 55 s. – 24041 nebo 1C132 nebo 8A439

136.      FORST, Vladimír a kol.  Lexikon české literatury. Díl 2/1. H-J. Praha : Academia, 1985, s. 344-345. (kromě životopisu kompletní dílo, bibliografie, literatura) – 31A23646-1

137.      Jan František Hruška : z jeho života a díla. Plzeň : B. Widimský, 1937 – 1E471

138.      Jan Fr. Hruška : z jeho života a díla. Plzeň : Lidová akademie, 1937. 31 s. – 31A27968 nebo 20B448 nebo 20B295

139.      Jan Fr. Hruška. Plzeň : Vlastivědné knihkupectví a nakladatelství M. Lábkové, 1935. –21637

140.      JINDŘICH, Jindřich. Moje styky se spisovatelem Janem Františkem Hruškou. In Hruškův památník. Plzeň : Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, [1935], s. 45-46.

141.      MACÁK A. Bibliografie historickovlastivědné literatury Plzeňska z let 1901-1960. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1971, s. 278-279.(články o J. F. Hruškovi) - 211494

142.      MULTERER, František. Jan Fr, Hruška : z jeho života a díla. Praha : Hejda & Tuček, [1905]. 31 s. - 159413

143.      ZIMA, Václav. V paměť Jana Františka Hrušky. Praha : Vlast, 1938. 83 s. – 158770 nebo 20B1192

ČLÁNKY

144.      BAAR, J. Š. Zvadlé listí (Vzpomínky na prof. J. Hrušku). Český deník, 1925, č. 155.

145.      Dělník Boží. [k 40. výročí úmrtí J. F. Hrušky]. Katolické noviny, 1977, roč. 29, č. 40, s. 3. (s ukázkami textu).

146.      HOLEČEK, V. Život a dílo chodského básníka J.F.Hrušky. Český deník, , 1925, č. 155.

147.      (ko). Chodský patriot a lidumil. Plzeňský deník, 16. 10. 1992, roč. 1, č. 30, s. 6.

148.      (ra). Arcichod J. F. Hruška. Plzeňský deník, 18. 1. 1993, roč. 2, č. 13, s. 6.

149.      ŠKÁBA, Karel. J. F. Hruška. Plzeňsko, 1925, roč. 7, s. 61-62.

150.      ZÍBRT, Čeněk. J. F. Hruška, znalec lidu chodského. Český lid, 1913, roč. 22, č. 4, s. 161-165.

 
JINDŘICH Jindřich
 

151.      HRUŠKA, Jan Fr. Vzpomínky na skladatele Jindřicha Jindřicha. – 783/26-1

152.      MACÁK A. Bibliografie historickovlastivědné literatury Plzeňska z let 1901-1960. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1971,  s. 280-281.

153.      ŠPELDA, Antonín. Chodsko – domov můj. [o J. J.] Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1975. 108 s.

154.      VYSOKÁ, Ludmila. Jindřich Jindřich. [Bibliografický leták]. Plzeň : SVK, 1976. 22 s. – 1951/76

ČLÁNKY

155.      HORÁK, Jiří. Jindřichovo Chodsko. Československá ethnografie, 1956, roč. 4, s. 203-208. – 5345/54 (Podrobný rozbor Jindřichova národopisného díla o Chodsku).

156.      KAJER, Jiří. Největší práce Mistra Jindřicha Jindřicha. Život Plzeňska, 1951, roč. 2, s. 36-38

157.      KRAMAŘÍK, Jaroslav. Osmdesát let plodného života. Naše vlast, 1956, roč. 4, s. 44-45. – 5351/56

158.      KRAMAŘÍK, Jaroslav. Za Jindřichem Jindřichem. Český lid, 1968, roč. 55, s. 251.

159.      KUMPEROVÁ, Eva. Dvacet pět let od úmrtí Jindřicha Jindřicha. Západočeské noviny : Domažlicko, 22. 10. 1992, roč. 2, č. 43, s. 3.

160.      KUMPEROVÁ, Eva. Sto dvacet let od narození J. Jindřicha. Domažlický deník, 5. 3. 1996, roč. 3, č. 55, s. 10.

161.      MARKL, Jaroslav. Pětaosmdesátiny chodského sběratele. Hudební rozhledy, 1961, s. 194.

Další články o J. Jindřichovi se většinou vztahují k jeho skladatelským aktivitám

 
KAJER, Jiří
 

162.      FORST, Vladimír a kol.  Lexikon české literatury. Díl 2/2. K-L. Praha : Academia, 1993, s. 614 (kromě životopisu kompletní dílo, bibliografie, literatura) – 31A23646-2/2

ČLÁNKY

163.      BURDA, Josef. Propagátor chodského folklóru. Domažlicko, 14. 7. 1994, roč. 4, č. 28, s. 3

164.      FIALA, Jaroslav. Zamiloval si Chodsko. Pravda, 20. 10. 1984, roč. 65, č. 249, příl. s. 5.

165.      (jph) (= Holý, Jan Prokop). Poklady Chodska. Pravda, 20. 7. 1984, roč. 65, č. 170, s. 5.

166.      (jph). Venkovský učitel [J. Kajer]. Pravda, 1989 (21. 10.), příl. s.6.

167.      VRŠECKÝ, Josef. Spisovatel Jiří Kajer. Západočeské noviny : Region Plzeňsko, 27. 10. 1994, s. 6.

 
KRAMAŘÍK Jaroslav
 

ČLÁNKY

168.      BĚLOHLÁVEK, Miloslav. Za PhDr. Jaroslavem Kramaříkem, CSc. In Minulostí Západočeského kraje, Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1974. Sv. 11, s. 168.

169.      FLEGL, Michal. Kulturní historik Jaroslav Kramařík zemřel. Kostnické jiskry, 1974, roč. 59, č. 11, s. 4.

170.      HAAS, J. Chodský historik (Jaroslav Kramařík). Západočeské noviny : Domažlicko, 8. 7. 1993, roč. 3, č. 149, s. 10.
171.      HOLÝ, Jan P. Nezapomeňte na významného chodského národopisce. Domažlický deník, 7. 10. 2003, roč. 12, č. 235, s. 10.
172.      (jph). Znalec Chodska. Pravda, 29. 6. 1983, roč. 64, č. 151, s. 5.
173.      KUMPEROVÁ, Iva. Nedožité narozeniny Jaroslava Kramaříka. Domažlický deník, 27. 6. 1998, roč. 7, s. 10.
174.     ROBEK, Antonín. Padesátiny Dr. Jaroslava Kramaříka, CSc. Český lid, 1973, roč. 60, č. 4, s. 234.
 
NĚMCOVÁ, Božena
 

175.      BĚLINA, Pavel a FIDLER, Jiří. Osudové ženy. 2. oprav. vyd. Praha : Fragment, 1996. 64 s. – 32A9529

176.      DVOŘÁKOVÁ, Zora. Život a příběh. 1. vyd. Praha : Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1987. 329 s. – 31A32672

177.      HRBEK, Josef. Český kulturní Slavín duchovní, literární, hudební a výtvarnický. 1. vyd. V Praze : Šolc a Šimáček, 1948. s. 212-217. – 8B924

178.      LORMANOVÁ, Jarmila a KOREC, Jan. Božena Němcová paní našeho času : sborník studií o Boženě Němcové v literatuře, dramatickém umění a hudbě. Praha : Panorama, 1986. 284 s.

179.      LAISKE, Miroslav. Bibliografie Boženy Němcové. Soupis jejího díla a literatury o ní. Praha : SPN, 1962. 484 s. - 146389

180.      MACÁK A. Bibliografie historickovlastivědné literatury Plzeňska z let 1901-1960. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1971, s. 295. (články o B. Němcové na Chodsku). - 211494

181.      OPELÍK, Jiří a kol.  Lexikon české literatury. Díl 3. M-O. Praha : Academia, 2000, s. 474-484. (kromě životopisu kompletní dílo, bibliografie, literatura) – 31A23646-3

182.      Sborník statí o jejím životě a díle (B. Němcové). Praha : E. Šolc, 1912. 368 s. – IIIB415

183.      TICHÁ, Jaroslava. Božena Němcová v díle J. Š. Baara. Domažlice : Baarova společnost, 1940. 36 s. – není ve fondu SVKPK, signatura NK není uvedena

184.      TILLE, V. Božena Němcová. Praha : Dělnická knihtiskárna, [1911]. 245 s. – 5H504/V-VII

ČLÁNKY

185.      FELIX, Emil. Božena Němcová na Chodsku. Život Plzeňska. 1950, roč. 1, č. 1-2, 28/2, s. 8-9.

186.      HOLÝ, Jan Prokop. Z Domažlických začátků B. Němcové. Pravda, 1. 9. 1977, s. 5

187.      KRAMAŘÍK, Jaroslav. Práce Boženy Němcové o Chodsku a její význam v dějinách našeho národopisu. Český lid, 1953, roč. 40, s. 14, 65, 121, 157, 220, 257. – (= záznam. č. 94-96)

188.      KUMPERA, Jan. Šlépěje milénia : malá abeceda osobností západních Čech : Božena Němcová. Plzeňský deník, 27. 1. 2001, roč. 10, č. 23, s. 25.

189.      VOTRUBA, Vlastimil. Putování Boženy Němcové po Chodsku. Turista na cestu, 1981, č. 10, s. 344-345, 348.

 

ŠTĚPÁNKOVÁ, Hana
 

ČLÁNKY

190.      (hat). Vzpomínka na Hanu Štěpánkovou. Domažlicko, 9. 2. 1995, roč. 5, č. 6, s. 6. 

191.      HOLÝ, Jan Prokop. Vděk Chodska spisovatelce Haně Štěpánkové z 'Maškojc' mlýna. Domažlický deník, 17. 2. 2000, roč. 9, č. 40, s. 16.

192.      SVAČINA, Rudolf. Ve Kdyni na Hyjtě u Štěpánků, důvěrných přátel J. Š. Baara. Domažlický deník, 20. 2. 1995, roč. 2, č. 43, s. 10.

193.      ŠTĚPÁNKOVÁ, Jaroslava. 50 let od úmrtí Hany Štěpánkové. Zpravodaj radnice Kdyně, 2000, č. 18, s. 12.

 

OSTATNÍ

 

194.      KOFROŇOVÁ, Božena. Jan Vrba. Rokycany : Okresní knihovna, 1979. Nestr. – 392A2916

195.      LÍKAŘOVÁ, Lenka. Vladimír Baier – výrazná osobnost kulturních života na Chodsku. [diplomová práce]. Plzeň : Západočeská univerzita, Fakulta humanitních studií, 2003. – signatura knih. ZČU – TEC E01726

Recenze : ULRYCHOVÁ, Marta. Nad studentskou prací o Vladimíru Baierovi. Folklor, 2003, roč. 12, č. 5, s. 296-298

196.      VLAŠÍNOVÁ, Drahomíra. Eliška Krásnohorská. Praha : Melantrich, 1987. 317 s. (na s. 216-218 báseň Chodská ze sbírky Ze Šumavy) – 31A30848

ČLÁNKY

197.      HANA, Jiří. Jirásek a Chodsko. Nové Domažlicko, 21. 7. 1983, roč. 33, č. 30, s. 3

198.      HOLÝ, Jan P. Haby se vopravdu nezapomjílo na národopisce Jakuba Cvačku. Domažlický deník, 30. 10. 1996, roč. 5, č. 254, s. 16.

199.      (jph) (= Holý, Jan Prokop). Baarův vypravěč (Josef Sokol, Baarův vypravěč a pomocník). Pravda, 2. 8. 1986, roč. 67, č. 144, příl. s. 8.

200.      (jph) (= Holý, Jan Prokop). Byla chodskou básnířkou. (140 let od narození Elišky Krásnohorské). Pravda, 4. 12. 1987, roč. 68, č. 285, s. 5.

201.      (jph) (= Holý, Jan Prokop). Chodská povídkářka (Hančí Baarová). Pravda, 8. 5. 1987, roč. 68, č. 106, příl. s. 8.

202.      ROUBÍK, František. K sedmdesátinám archiváře Fr. Teplého. Chodsko, Věstník Baarovy společnosti, I/1. 1937

203.      SIROVÁTKA, Oldřich. Za Rudolfem Lužíkem (nekrolog). Národopisné aktuality, 1983, roč. 20, č. 3, s. 204-206.

204.       VORLÍČEK, Jiří. Všestranný umělec Vladimír Baier. Domažlický deník, 18. 3. 2002, roč. 11, č. 65, s. 19.

 

 


III) PROBLEMATIKA OKRAJOVĚ, popř. ZASTOUPENA JEN ČÁSTEČNĚ

– pouze VÝBĚROVĚ

 

PUBLIKACE

 

205.      BAIER, Vladimír. Úsměvy z kraje pod Čerchovem. V Domažlicích : Nakladatelství Českého lesa, 2002. 87 s. – 391A47716
206.      BENEŠ, Bohuslav. Česká lidová slovesnost : výbor pro současného čtenáře. 1. vyd. Praha : Odeon, 1990. 363 s. – 31A42984
207.      ČERVENKA, Jan. O pohádkách : sborník statí a článků. Praha : SNDK, 1960. 308 s. - 138225 
208.      Česká lidová slovesnost. 1. vyd. Praha : Odeon. 363 s. – 31A42984

209.      Československá vlastivěda. 3. díl. Lidová kultura. Praha : Orbis, 1968, s. 269-277, 615-621. – 28405

210.      DVOŘÁK, Karel. Mezi folklórem a literaturou : studie z české a německé folkloristiky. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1994. 140 s. –

211.      FILIPOVÁ, M. Lidovost díla Aloise Jiráska. Diplomová práce (Chodsko v díle Psohlavci). Plzeň : Pedagogická fakulta ZČU, s. 19-21.

212.      HORÁLEK, Karel. Pohádkoslovné studie. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1964. 196 s. - 928591

213.      HRUŠKA, Jan František. Všímejte si víc mluvy lidové. Plzeň, 1907. – 1E14 nebo 8I176/16

214.      KAJER, Jiří. Naše Klenčí : hrst listů z osudů českého městečka. 1. vyd. Plzeň : Kosnar, 1947. 31 s. – 911516 [i pověsti ?]

215.      KEJVALOVÁ, Eva. Zvláštnosti chodského lexikonu jako odraz způsobu života obyvatel. [Diplomová práce]. Plzeň : Západočeská univerzita, Fakulta humanitních studií. 2002. – signatura knihovny ZČU – TEC E00823

216.      KOVALČÍK, Zdeněk. Legendární pohádky : tematický sešit. Ostrava : Ateliér Milata, 1995. 34 s. – není ve fondu SVK

217.      KOVAŘÍK, V. Literární toulky po Čechách. 2. oprav. a dopl. vyd. Praha : Albatros, 1984. 397 s. – 32A1621

218.      NEČAS, J. a KNĚŽEK, L. Malý literární místopis Československa. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1972. 252 s. - 187757

219.      NĚMCOVÁ, Božena. Korespondence I. 1844-1852. [zahrnuje období z Chodska]. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. 391 s. – 31B3200-1

220.      NĚMCOVÁ, Božena. Národopisné a cestopisné obrazy. 1. vyd. Praha : SNKLHU, 1957. 360 s. – 125859

221.      NĚMCOVÁ, Božena. Národopisné a cestopisné obrázky z Čech. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1951. 231 s. – 8D1890 nebo 8K1480
           Recenze : ● KRAMAŘÍK, Jaroslav. B. N. Národopisné a cestopisné obrázky z Čech.
Český lid,
1951, č. 1-2, s. 48.   

222.      NĚMCOVÁ, Božena. Obrazy z okolí domažlického. Praha : F. Topič, 1912. 90 s. - 150906

223.      NĚMCOVÁ, Božena. Studie národopisné. Praha : Fr. Borový, 1929. 842 s. – IIIK1313/VII

224.      NĚMCOVÁ, Božena. Z Chodska a odjinud z Čech. V Praze : Kvasnička a Hampl, 1929. 268 s. (beletrie obsahově regionální) - 158757

225.      PLICKA, Karel a VOLF, František. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách 1. sv. Jaro. Praha : Družstevní práce, 1947. 369 s. – 114601-1

226.      PLICKA, Karel a VOLF, František. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách 2. sv. Léto Praha : Družstevní práce, 1950. 416 s. – 114601-2

227.      PLICKA, Karel a VOLF, František. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách 3. sv. Podzim. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953. 428 s. – 114601-3

228.      PLICKA, Karel a VOLF, František. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách 4. sv. Zima. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. 1960. 429 s. – 114601-4

229.      Pohádky a pověsti našeho lidu : z národopisných sběrů akademického spolku Slavia. 1. vyd. Praha : Odeon, 1984. 368 s.

Recenze : · BENEŠ, B. Pohádky a pověsti našeho lidu. Národopisné aktuality, 1987, roč. 24, č. 4, s. 274-275.

230.      POLÍVKA, Jiří. Pohádkoslovné studie. Praha : Národopisná společnost čsl., 1904. 211 s. – nemáme ve fondu SVK PK

231.      SIROVÁTKA, Oldřich. Česká lidová slovesnost a její mezinárodní vztahy. Praha : Academia, 1967. 70 s. – 6892/67-15

232.      SIROVÁTKA, Oldřich. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a české literatuře. Brno : Ústav pro etnografii a folkloristiku AV, 1998. 183 . – 31A80353

233.      SVAČINA, Rudolf a Jan. Obrázky z Chodska. Domažlice : R. Svačina, 1940. 137 s. – 31A70288

234.      ŠALANDA, Bohuslav. České pověsti ze současného sběru. 1. vyd. Praha : SPN, 1989. 183 s. – 392A13136

235.      ŠALANDA, Bohuslav. Folklór, tradice a stereotypy. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1990. 194 s. – 392A15290 (s. 26)

236.      ŠALANDA, Bohuslav. Folklórní epika jako projev společenského vědomí. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1980. 127 s. – 31A10437

237.      ŠALANDA, Bohuslav. Ústní podání a dějiny. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1989. 148 s. – 31A40130  ???

238.      ŠTĚPÁNKOVÁ, Hana Setkání : [na paměť stého výročí příchodu Boženy Němcové na Chodsko a dvacátého výročí J. Š. Baara]. [Praha] : Baarova společnost, 1946. – Konzervační fond Národní knihovny, sign. II 028257

239.      TILLE, Václav. O lidových pohádkách. Praha : SNDK, 1966. 47 s. – 9116902

240.      TILLE, Václav. Soupis českých pohádek. Díl 1. Praha : Česká akademie věd a umění, 1929. 619 s. Díl 2, sv. 1. Praha : Česká akademie věd a umění, 1934, 451 s. Díl 2, sv. 2. Praha : Česká akademie věd a umění, 1937. – 24540

241.      ZAORÁLEK, Jaroslav. Lidová rčení. Praha : ČSAV, 1963. 779 s. - 149443

242.      Z kraje J. Š. Baara. Praha : Novina, 1940. 72 s. – 8E854

 

 

ČLÁNKY A STATI

 

243.      BENEŠ, B. Folklór a literatura. Národopisné aktuality, 1974, roč. 11, s. 330-331.

244.      BENEŠ, B. Některé aspekty českého folklorismu. Česká literatura, 1985, roč. 71, č. 1, s. 11-18.

245.      FENCL, K. (z vypravování J. Zemana z Jelma). Divé ženy na Domažlicku. Český lid,1902, roč. 11, č. 9, s. 422-423.

246.      LEDERBUCHOVÁ, Ladislava : Několik poznámek k poetice pohádkové postavy Boženy Němcové. In: Prameny díla, dílo pramenem. Hradec Králové, Gaudeamus 1994 [vyd. 1995], s. 61-68.

247.      NĚMCOVÁ, Božena. Písně z Domažlicka, zaslané K. J. Erbenovi. Český lid, 1912, roč. 22, č. 3 (prosinec), s. 148.

248.      PETEŘÍK, Jakub. Náše ! Plzeňsko, 1931, roč. 13, s. 118. (Na Chodsku se modlí "vodpusť nám náše viny")

249.      POUROVÁ, L. K otázkám třídění pověstí. Český lid, 1963, roč. 53, č. 1, s. 67-73

250.      ROUBÍK, František. Chodsko ve vědě, literatuře a umění. Muzejní a vlastivědné práce, 1962, roč. 1, s. 6-10 – 51093/63

251.      ROUBÍK, František. Jak Domažlickým zkonfiskovali velikonoční řežábky. Kdyňská stráž, 1. 12. 1928.

252.      ŠLAIS, Josef. Můra, čarodějnice a ohnivý muž. Český lid, 1903, roč. 12, s. 311.

253.      ŠLAIS, Josef. Divé ženy, světýlka a "bludný" kořen v Kolovči na Domažlicku. Český lid, 1902, roč. 11, s. 397-398.

 


PŘÍLOHA Č. 1

POVĚSTI otištěné v deníku DOMAŽLICKÝ DENÍK v letech 1996 – 2004 - výběr

 
   autor příspěvku LADISLAV LEŠICKÝ
 
1.             Ani klevetnice nic nevypátraly. Domažlický deník, 01.11.2003, roč. 12, č. 256, s. 12.

2.             Až vlastní hospodářství líného Honzu změnilo. Domažlický deník, 5.11.1996, roč. 5, č. 259, s. 18.

3.             Bába byla vždycky hrozné motovidlo : šťastný dědeček se nakonec do nebe dostal sám. Domažlický deník, 16.01.2001, roč. 10, č. 13, s. 16.
4.             Balvan nazývali staří Chodové Přadlena : podivná osoba má podobu milé a usměvavé stařenky. Domažlický deník, 27.12.2000, roč. 9, č. 299, s. 16.
5.             Bezzubou lebkou protékalo víno. Domažlický deník, 08.06.2002, roč. 11, č. 133, s. 18.
6.             Bratříček ptáček po právu potrestal zlou macechu. Domažlický deník, 18. 3. 1997, roč. 6, s. 14.
7.             Brnířovský čarodějník zamotal čeledínům nohy : lenoši si vesele a klidně chrápali, až se hory zelenaly. Domažlický deník, 11.12.2000, roč. 9, č. 287, s. 18.
8.             Cecilku roztrhaly divoké čarodejnice na malé kousky. Domažlický deník, 17.12.2001, roč. 10, č. 293, s. 24.
9.             Císař se rád převlékal za žebráka : domažlická děvečka přetáhla rakouského potentáta mokrým hadrem. Domažlický deník, 23.08.2000, roč. 9, č. 196, s. 16.
10.          Co se přihodilo na dvoře pekaře : jedné osudné noci se Matěj navždy zřekl žebroty. Domažlický deník, 16.10.2000, roč. 9, č. 241, s. 28.
11.          Co si povídali na Chodsku o panovníkovi : vídeňskou služku Marjánku obtěžkal samotný císařpán. Domažlický deník, 19.06.2000, roč. 9, č. 142, s. 26.

12.          Co vše způsobil bloudivý provázek. Domažlický deník, 17.9.1996, roč. 5, č. 218, s. 12.

13.          Co způsobil postřekovský ponocný : po zaplacení v šenku čekalo kočího nemilé překvapení. Domažlický deník, 06.06.2000, roč. 9, č. 131, s. 16.
14.          Co způsobilo zpuchřelé poleno. Domažlický deník, 28.12.2002, roč. 11, č. 300, s. 18. 
15.          Co způsobily zlobivé včely : ve chvilce přišel koutský dráb o svoji reputaci. Domažlický deník, 24.05.2000, roč. 9, č. 120, s. 16.

16.          Čarodějné reje a hrátky na Chodsku. Domažlický deník, 7.1.1997, roč. 6, č. 5, s. 14.

17.          Čarodějnice se cpaly ovsem. Domažlický deník, 03.03.2003, roč. 12, č. 52, s. 20.
18.          Čarodějnice tančily s kostlivci. Domažlický deník, 16.06.2003, roč. 12, č. 139, s. 26.
19.          Čarodejnice vyletěla komínem. Domažlický deník, 06.11.2002, roč. 11, č. 258, s. 18.
20.          Čert se těšil na baculatou ženu : shořely pekelníkovy peníze a s ním i celá vesnice. Domažlický deník, 12.01.2001, roč. 10, č. 10, s. 16.
21.          Ďáblice vypudila domkáře z kruhu. Domažlický deník, 10.01.2002, roč. 11, č. 8, s. 18.
22.          Dareba obchází meze po nocích. Domažlický deník, 05.03.2004, roč. 13, č. 55, s. 13.
23.          Darebný mnich nedošel spasení. Domažlický deník, 03.05.2002, roč. 11, č. 103, s. 20. 
24.          Dcerky to odskákaly za darebného otce. Domažlický deník, 25.06.2003, roč. 12, č. 147, s. 18.
25.          Děd promluvil bohužel příliš brzy. Domažlický deník, 30.11.2001, roč. 10, č. 279, s. 20.
26.          Děvčátko přeskočilo potok. Domažlický deník, 10.11.2003, roč. 12, č. 263, s. 12.
27.          Děvečku zardousil ve sklepení. Domažlický deník, 09.03.2002, roč. 11, č. 58, s. 18.
28.          Divoženky tropily samé neplechy : v neděli a o svátcích se dřevorubci lesu raději vyhnuli. Domažlický deník, 28.02.2001, roč. 10, č. 50, s. 16.
29.          Do večera byli nevděční venkované "na lopatě". Domažlický deník, 10.04.2002, roč. 11, č. 84, s. 18.
30.          Domýšlivý bylinkář si hady neochočil. Domažlický deník, 19.12.2001, roč. 10, č. 295, s. 20.
31.          Došlo na nepolapitelného pytláka. Domažlický deník, 26.10.2002, roč. 11, č. 250, s. 18.
32.          Drvoštěp si natloukl nos : o neviditelné zdi se povídaly roztodivné historky. Domažlický deník, 05.03.2001, roč. 10, č. 54, s. 24.
33.          Dudy Jiříkovi doslova učarovaly : o kouzelném dědečkovi, chudé vdově a kulaťoučkých zlaťáčcích. Domažlický deník, 29.01.2000, roč. 9, č. 24, s. 12. 
34.          Duch obchází hrob. Domažlický deník, 31.12.2001, roč. 10, č. 302, s. 12.
35.          Ducha prokletého zloděje pronásledují plameny. Domažlický deník, 26.11.2001, roč. 10, č. 275, s. 20.
36.          Dvě staré chodské pověry. Domažlický deník, 12.05.1998, roč. 7, č. 109, s. 16.
37.          Farář se spasil útěkem : učitel se místo ovcí a peněz dočkal výprasku. Domažlický deník, 25.10.2000, roč. 9, č. 249, s. 18.
38.          Ferdinand II. na Chodsku. Domažlický deník, 09.04.1996, roč. 3, č. 84, s. 12.
39.          Filuta chalupník dokázal obalamutit i knížete : jak hloupá žena málem přivedla muže do šatlavy. Domažlický deník, 21.09.1999, roč. 8, č. 220, s. 16.
40.          Francouzská lahůdka venkovanům nechutnala : o prostoduchém chlapci Václavovi a pečených šnecích. Domažlický deník, 11.09.2000, roč. 9, č. 212, s. 26.
41.          Hajní obrostli lišejníkem. Domažlický deník, 13.04.2002, roč. 11, č. 87, s. 18.
42.          Hajný skončil na žebrotě. Domažlický deník, 12.08.2002, roč. 11, č. 186, s. 12.
43.          Hlava se skutálela k dívčiným nohám. Domažlický deník, 30.10.2001, roč. 10, č. 253, s. 18.
44.          Hlava zůstala pevně na krku. Domažlický deník, 05.03.2003, roč. 12, č. 54, s. 18.
45.          Hnáty chrastily vždy o úplňku. Domažlický deník, 06.02.2003, roč. 12, č. 31, s. 12.
46.          Horalka odešla i se svými syny. Domažlický deník, 22.11.2002, roč. 11, č. 272, s. 18.
47.          Horní Kamenice : Putování po tajemných místech Domažlicka. Stopy propadlé šlechtičny. Domažlický deník, 11.10.1998, roč. 7, č. 239, s. 12.
48.          Horšovský Týn : Putování po tajemných místech Domažlicka. Domažlický deník, 13.10.1998, roč. 7, č. 240, s. 15.
49.          Hořící rakev osvítila cestu. Domažlický deník, 03.01.2003, roč. 12, č. 2, s. 18.
50.          Hospodáře zachránili tři stateční : o zpronevěřených sirotčích penězích a zakletém zámku. Domažlický deník, 20.04.2000, roč. 9, č. 94, s. 18.
51.          Hradní pán se v hrobě obrací. Domažlický deník, 30.06.2003, roč. 12, č. 151, s. 16.
52.          Hrdina vystrašil sám sebe : v márnici právě ležela trhovcova stará bába. Domažlický deník, 22.11.2000, roč. 9, č. 271, s. 16.
53.          Hříšník se po smrti válel v hnoji. Domažlický deník, 23.01.2001, roč. 11, č. 19, s. 18.
54.          Chalupník si oprátku díky skřítkům nestačil navléci. Domažlický deník, 05.12.2001, roč. 10, č. 283, s. 20.
55.          Chlapík se neubránil ani kladivem : panští drábové neposlušného poddaného umlátili k smrti. Domažlický deník, 07.05.2001, roč. 10, č. 106, s. 26.
56.          Chlubilovi vlasy zběleli hrůzou : co se také tradovalo v chodských chalupách o světlíčkách. Domažlický deník, 03.04.2000, roč. 9, č. 78, s. 12.
57.          Chod u maškovic mlýna. Domažlický deník, 09.06.1998, roč. 7, č. 133, s. 18.
58.          Chodov : Putování po tajemných místech Domažlicka. Domažlický deník, 1998, roč. 7, s. 13.
59.          Chrastavický duch si přál zelné placky : babu hlas tak postrašil, že se zastavila až na návsi. Domažlický deník, 27.03.2000, roč. 9, č. 73, s. 26.
60.          Chuděrka Markéta měla hlavu úplně jako dýni. Domažlický deník, 20.03.2002, roč. 11, č. 67, s. 18.

61.          I faráři jsou jen obyčejní smrtelníci. Domažlický deník, 24.9.1996, roč. 5, č. 224, s. 12.

62.          I se smrtí na jazyku kradl. Domažlický deník, 29.03.2002, roč. 11, č. 75, s. 20.
63.          Jak Bibiána zatočila s bandou loupežníků. Domažlický deník, 26.04.1999, roč. 8, č. 97, s. 12.
64.          Jak dědek snědl pašíka sám. Domažlický deník, 03.07.2000, roč. 9, č. 154, s. 24.
65.          Jak dopadlo jedno kamarádství : zdánlivě mrtvý mlynář dostal sekerou mezi oči. Domažlický deník, 16.11.2000, roč. 9, č. 267, s. 20.
66.          Jak ho vousy připravily o život. Domažlický deník, 08.04.2003, roč. 12, č. 83, s. 20.
67.          Jak hřálo faráře dobré svědomí : žebráci si dali v nejbližším šenku pořádně do nosu. Domažlický deník, 18.12.2000, roč. 9, č. 293, s. 18.

68.          Jak Káča vyzrála nad sedlákem. Domažlický deník, 7.5.1996, roč. 3, č. 107, s. 14.

69.          Jak lakomý farář rozbil sv. Floriána. Domažlický deník, 19.05.1998, roč. 7, č. 115, s. 16.
70.          Jak líná Liduška ke štěstí přišla. Domažlický deník, 02.11.1999, roč. 8, č. 255, s. 18.
71.          Jak liška přelstila mlsného medvěda : huňáč se probudil po dlouhém spánku a pocítil hrozný hlad. Domažlický deník, 28.02.2000, roč. 9, č. 49, s. 24.
72.          Jak Márinka s učitelským mládencem ke štěstí přišli : v plzeňském šenku se chodský dudák projevil jako dobrák. Domažlický deník, 18.09.2000, roč. 9, č. 218, s. 20.
73.          Jak myslivec, krejčí a švec ke štěstí přišli : rádcova duše byla zakleta ve hřbitovní košili. Domažlický deník, 25.10.1999, roč. 8, č. 249, s. 26.
74.          Jak naletěl jeden šprýmař druhému. Domažlický deník, 04.01.2003, roč. 12, č. 3, s. 16.
75.          Jak Nanyka protancovala statek. Domažlický deník, 01.04.2004, roč. 13, č. 78, s. 12.
76.          Jak nešel sedlák do Říma :paňmáma byla po zakrslém zámeckém písaři celá divá. Domažlický deník, 13.09.2000, roč. 9, č. 214, s. 16.
77.          Jak pacholkovi vypadly oči. Domažlický deník, 06.02.2004, roč. 13, č. 31, s. 12.

78.          Jak Paleček z Dílů překazil plány loupežníků. Domažlický deník, 15.10.1996, roč. 5, č. 242, s. 16.

79.          Jak Panna Marie potrestala pekaře : živnostník kopal a kopal, ale po pokladu ani památky. Domažlický deník, 30.09.2000, roč. 9, č. 228, s. 12.
80.          Jak pasačka kolíbala Ježíška. Domažlický deník, 10.03.1998, roč. 7, č. 58, s. 14.
81.          Jak přišel sedlák na buben. Domažlický deník, 11.12.2002, roč. 11, č. 288, s. 18.
82.          Jak rozkurážený vojáček zhřešil : samotná nebesa se tehdy na tu spoušť nemohla dívat. Domažlický deník, 12.05.2001, roč.10, č. 110, s. 12.
83.          Jak se braši v tůni utopili. Domažlický deník, 23.10.2003, roč. 12, č. 249, s. 10.
84.          Jak se černokněžka s kozlem nespustila. Domažlický deník, 05.05.2003, roč. 12, č. 104, s. 26.
85.          Jak se hastrman naposledy válel smíchy. Domažlický deník, 03.06.2002, roč. 11, č. 128, s. 26.
86.          Jak se Honza z Kubice ženil a nakonec neoženil. Domažlický deník, 17.02.1998, roč. 7, č. 40, s. 14.
87.          Jak se Honzovi vyplatila lenost : o starém vozíku, smutné princezně a nevěstě Markétce. Domažlický deník, 18.01.2000, roč. 9, č. 14, s. 16.
88.          Jak se chalupnice z Dílů popíchala o barevné špendlíky : na Dílech si lidé dodnes povídají o hloupém Martinovi. Domažlický deník, 01.02.2000, roč. 9, č. 26, s. 16.
89.          Jak se Kačenka nakonec po dlouhém toužení vdala. Domažlický deník, 25.08.2003, roč. 12, č. 198, s. 12.
90.          Jak se medvídek proměnil v jinocha : nevěstou se stala dcerka, které nejdříve oschly ruce. Domažlický deník, 21.02.2000, roč. 9, č. 43, s. 24.

91.          Jak se nejmladší a nejhloupější Honza oženil. Domažlický deník, 22.10.1996, roč. 5, č. 248, s. 16.

92.          Jak se sedlák proměnil v hrneček : "než se rok s rokem sejde, však tě zlost přejde," děla hospodyně. Domažlický deník, 20.09.1999, roč. 8, č. 219, s. 26.
93.          Jak se švec nenechal napálit a odvezl si, co mu patřilo : o tom, že dluhy se musely vždycky platit. Domažlický deník, 26.01.2000, roč. 9, č. 21, s. 16.
94.          Jak se tkadlec upsal čertovskému chlapíkovi : Satanáš s Luciášem zaučovali mladého čertíka, jak to chodí ve světě. Domažlický deník, 06.01.2000, roč. 9, č. 4, s. 16.
95.          Jak sedlák napravil svoji ženu : "kdybys umřel, šla bych hned za tebou," povídala hospodyně. Domažlický deník, 14.12.1999, roč. 8, č. 291, s. 20.
96.          Jak sedlák vyoral lebku. Domažlický deník, 21.11.2003, roč. 12, č. 272, s. 12.
97.          Jak sel na Chodsku sedlák hrách : venkovan si přišel na 99 dukátů. Domažlický deník, 14.09.2000, roč. 9, č. 215, s. 12.
98.          Jak selka marně lapala po dechu : na ženinu památku vztyčili pozůstalí na okraji vsi kříž. Domažlický deník, 21.12.2000, roč. 9, č. 296, s. 16.
99.          Jak si baba na masíčku pochutnala. Domažlický deník, 03.02.2003, roč. 12, č. 28, s. 24.
100.      Jak si forman zpřerážel kosti. Domažlický deník, 27.12.2002, roč. 11, č. 299, s. 16.
101.      Jak si Madla zatančila s čertem : závistivé tváře ji provázely po celý večer. Domažlický deník, 13.03.2000, roč. 9, č. 61, s. 26.
102.      Jak si ženich popletl koblížek se zlaťákem : Káča se třásla na chlapy, ale poloslepého vdovce 
vyhnala. Domažlický deník, 02.10.2000, roč. 9, č. 229, s. 25.

103.      Jak si ženy poradily s karbaníkem a opilcem. Domažlický deník, 8.10.1996, roč. 5, č. 236, s. 16.

104.      Jak spolu dva živnostníci šprýmovali : koželužský tovaryš udělal na Chodsku dva dobré obchody. Domažlický deník, 29.08.2000, roč. 9, č. 201, s. 16.
105.      Jak statečná Káča přelstila lupiče. Domažlický deník, 13.01.1998, roč. 7, č. 10, s. 12.
106.      Jak šel postřekovský mlynář do Vídně : povedení braši napálili samotného císaře Josefa. Domažlický deník, 30.11.1999, roč. 8, č. 279, s. 18.
107.      Jak šli Jirka, Matěj a Honza do služby : kdo se rozlobil, záhy přišel o nos a ještě dostal bejkovcem. Domažlický deník, 14.09.1999, roč. 8, č. 214, s. 16.
108.      Jak švec uvěznil smrtku : nakonec se dal raději zadávit, než by vedl takový život. Domažlický deník, 14.08.1999, roč. 8, č. 188, s. 12.
109.      Jak to houser husám zavařil : proč se husy, když prší, dívají do nebe. Domažlický deník, 24.09.1999, roč. 8, č. 223, s. 18.
110.      Jak v Klenčí vytekl formanovi sirup : stará císařská stezka se zapsala do dějin městečka. Domažlický deník, 12.06.1999, roč. 8, č. 136, s. 12.
111.      Jak začal Honza chodit mezi chasu. Domažlický deník, 03.03.1998, roč. 7, č. 52, s. 14.
112.      Jak zvědavá měšťka ohluchla. Domažlický deník, 09.02.2004, roč. 13, č. 33, s. 12.

113.      Jedna hloupější než druhá. Domažlický deník, 26.11.1996, roč. 5, č. 277, s. 16.

114.      Ježíšek křičel v Betlémě: "ještě, ještě"!. Domažlický deník, 29.09.1999, roč. 8, č. 227, s. 18.
115.      Již po první ráně storm padl : malý anděl dřevorubce marně varoval před nebezpečím. Domažlický deník, 22.05.2001, roč. 10, č. 118, s. 17.
116.      Kamenné víko převor už neodkoupil. Domažlický deník, 22.04.2002, roč. 11, č. 94, s. 26.
117.      Kapucín si nepochutnal : kterak potulný vandrák rozluštil hádanku po svém. Domažlický deník, 26.08.2000, roč. 9, č. 199, s. 12.
118.      Katka z Brnířova doplatila na svoji zlobu životem : panáčkovi z Hluboké se záletnice utopila v 
rybníku. Domažlický deník, 31.05.2000, roč. 9, č. 125, s. 16.

119.      Kdysi dávno jim Chodové říkali mužíčkové. Domažlický deník, 4.2.1997, roč. 6, č. 29, s. 14.

120.      Když u nás bývali obři : u Chodské Lhoty se obříci mezi sebou krutě porvali. Domažlický deník, 03.04.2000, roč. 9, č. 79, s. 26.
121.      Klenčí pod Čerchovem : Putování po tajemných místech Domažlicka. Domažlický deník, 16.10.1998, roč. 7, č. 244, s. 11.
122.      Klenčí pod Čerchovem : Putování po tajemných místech Domažlicka. Domažlický deník, 19.10.1998, roč. 7, č. 245, s. 12.
123.      Kohout vykloval sedlákovi obě oči . Domažlický deník, 10.07.2002, roč. 11, č. 158, s. 16.
124.      Kolovečská rarita. Domažlický deník, 16.08.2000, roč. 9, č. 190, s. 12.
125.      Kostlivec s čeledínem praštil. Domažlický deník, 06.04.2002, roč. 11, č. 81, s. 18.
126.      Koutský řídící byl vyhlášený jedlík : jak si chtěl chytrák řídící naúčtovat vůni škvarků. Domažlický deník, 24.07.2000, roč. 9, č. 170, s. 16.
127.      Kouzelné čáry statek navždy ochránily před ohněm. Domažlický deník, 12.11.2001, roč. 10, č. 264, s. 20.
128.      Kouzelný dědeček obdaroval Jiříka dudami : jak statečný chasník nakonec do Bavor nedošel. Domažlický deník, 22.05.2000, roč. 9, č. 118, s. 26.
129.      Krátké vyprávění o svržených andělech : jak darebné svatoušky smetl Gabriel z nebe na zem. Domažlický deník, 06.03.2000, roč. 9, č. 55, s. 26.
130.      Kráva porodila pekelné tele. Domažlický deník, 22.07.2002, roč. 11, č. 168, s. 12.
131.      Krutý trest přišel na věčného skuhrala na Nový rok zrána. Domažlický deník, 02.01.2003, roč. 12, č. 1, s. 15.
132.      Kterak čerta hospodyně odhalila. Domažlický deník, 08.02.2003, roč. 12, č. 33, s. 12.
133.      Kterak Francouz s Rusem bojovali u Kamenného moře. Domažlický deník, 31.12.1998, roč. 7, č. 304, s. 11.
134.      Kterak Jan ochraňoval po léta Jana. Domažlický deník, 08.08.2001, roč. 10, č. 183, s. 14.
135.      Kterak nebohý pasáček zbohatl. Domažlický deník, 24.03.2003, roč. 12, č. 70, s. 26.
136.      Kterak se drak utancoval s čarovnými dudy k smrti : Pověst : Babka se nakonec dočkala královské nevěsty. Domažlický deník, 27.06.2000, roč. 9, č. 149, s. 18.
137.      Kterak se Káče poštěstilo : děvče z Dílů sloužilo v paláci u mužíčka. Domažlický deník, 23.11.1999, roč. 8, č. 273, s. 16.
138.      Kterak se Kateřina chtěla stát mladicí. Domažlický deník, 21.06.1999, roč. 8, č. 143, s. 12.
139.      Kterak si prý obři každého jitra potřásli pravicemi. Domažlický deník, 01.11.2001, roč. 10, č. 255, s. 18.
140.      Kterak v lese u Mlýnce medvěd hladověl : chlupáč si neporadil s ovcí, kozou ani sviní. Domažlický deník, 03.01.2000, roč. 9, č. 1, s. 22.
141.      Lilie svatého Josefa : Proč má ženich na Chodsku v ruce vrbový prut. Domažlický deník, 18.05.1999, roč. 8, č. 114, s. 18.

142.      Manka kazila dobrou pověst. Domažlický deník, 18.6.1996, roč. 3, č. 142, s. 12.

143.      Matějovi více voněl lesní pych : jak na Chodsku Ondra tátovi pomohl od potíží kvůli nezaplaceným daním. Domažlický deník, 20.10.1999, roč. 8, č. 245, s. 16.
144.      Mates se stal na chvíli čarodějem : sestra vychrtlá na kost se ploužila okolo chátrajícího stavení. Domažlický deník, 08.03.2001, roč. 10, č. 57, s. 16.
145.      Matka s dcerou propadly odpornému čarodějnictví : Hospodář neudělal ani krok bez své oblíbené anýzovky. Domažlický deník, 26.03.2001, roč. 10, č. 72, s. 24.

146.      Mazaná Manka. Domažlický deník, 25.6.1996, roč. 3, č. 148, s. 12.

147.      Milí farníci se mnoho nedozvěděli : jak si klenečský velebníček četl o svatých a nemohl ze sebe vypravit jediné slovo. Domažlický deník, 22.01.2001, roč. 10, č. 18, s. 20.
148.      Místo lišky střelil pobudu. Domažlický deník, 04.04.2002, roč. 11, č. 79, s. 18.
149.      Mládenci skončili v hlubokých tůních : divoženka pobláznila svými vlasy nejednoho partnera. Domažlický deník, 14.03.2001, roč. 10, č. 62, s. 16.
150.      Mládenec si před strašlivou bábou jen stěží zachránil život útěkem. Domažlický deník, 20.05.2002, roč. 11, č. 116, s. 26.
151.      Mluvící koze nic nevonělo. Domažlický deník, 27.11.2003, roč. 12, č. 277, s. 12.
152.      Morovou ránu šířila po kraji odpudivá ženština. Domažlický deník, 28.11.2001, roč. 10, č. 277, s. 18.
153.      Motlitbou dosáhl malý chlapec věčné blaženosti : opuštěný sirotek nalezl v lese klášter. Domažlický deník, 23.06.2001, roč. 10, č. 146, s. 12.
154.      Mrákovská šestinedělka. Domažlický deník, 12.04.1999, roč. 8, č. 85, s. 12.
155.      Mrtvola se probrala jen na chvíli. Domažlický deník, 29.03.2003, roč. 12, č. 75, s. 18.
156.      Mrtvoly se válely u cest. Domažlický deník, 03.04.2002, roč. 11, č. 78, s. 20.
157.      Mužíčci bourali kostelní zdi i věže. Domažlický deník, 16.03.2002, roč. 11, č. 64, s. 18.
158.      Myslivci se proměnili v rohaté pekelníky : jak se Matěj z vandru vrátil dříve, než mu buchty vyschly. Domažlický deník, 24.06.2000, roč. 9, č. 147, s. 12.
159.      Na hladině plavala mrtvá těla. Domažlický deník, 15.04.2002, roč. 11, č. 88, s. 26.
160.      Na hřbitově tancují kostlivci : odporný umrlec dokázal strávit na parketu celý večer. Domažlický deník, 12.03.2001, roč. 10, č. 60, s. 24.
161.      Na Chodsku dušičky zpívají. Domažlický deník, 24.04.1999, roč. 8, č. 96, s. 11.
162.      Na kočárku jezdívá zakletá duše. Domažlický deník, 14.04.1998, roč. 7, č. 87, s. 12.
163.      Na prahu kaple ležely penízky. Domažlický deník, 28.04.2003, roč. 12, č. 99, s. 26.
164.      Na trámu se houpali oběšenci. Domažlický deník, 08.07.2002, roč. 11, č. 156, s. 24. 
165.      Nakonec hodovali i sousedé. Domažlický deník, 23.12.2002, roč. 11, č. 298, s. 24.
166.      Namísto kněze stál před oltářem zkrvavený ďábel. Domažlický deník, 04.06.2002, roč. 11, č. 129, s. 20.
167.      Namísto souseda stál ráno u ohrady rampouch. Domažlický deník, 23.09.2002, roč. 11, č. 222, s. 26.
168.      Nanynka spořádala půlku statku. Domažlický deník, 23.01.2003, roč. 12, č. 19, s. 18.
169.      Nápadníkům své ženy sedlák zpočátku valchoval hřbety : manželka muže přesvědčila, že mu škodí houby. Domažlický deník, 29.07.2000, roč. 9, č. 151, s. 16.
170.      Ne každý vítal Ježíše koláči : kapky krve se naráz proměnily v zuřivé včely. Domažlický deník, 07.12.1999, roč. 8, č. 285, s. 18.
171.      Nebohé babce přerazil hajný obě nohy. Domažlický deník, 02.05.2002, roč. 11, č. 102, s. 18.
172.      Největší chodský silák pocházel z Pece : kříž na Pprunykirglově hrobě vždy znovu narostl a stojí tam dodnes. Domažlický deník, 01.11.1999, roč. 8, č. 254, s. 26.
173.      Nešťastná žena skončila v křoví. Domažlický deník, 03.01.2002, roč. 11, č. 2, s. 16.
174.      Nevděčníka světlíčka polekala : zato chudý švec byl s pomocníky zadobře. Domažlický deník, 04.01.2000, roč. 9, č. 2, s. 16.
175.      Novoveským říkali drampíři : chudák kůň uvízl až o samé břicho v bahně. Domažlický deník, 20.11.2000, roč. 9, č. 269, s. 26.
176.      O alabastrové ručičce a pokladu : kterak se dvěma vysloužilým vojákům poštěstilo. Domažlický deník, 09.07.1999, roč. 8, č. 157, s. 16.
177.      O dřevěné noze plné zlata : jak se z vysloužilého vojáka stal lakomec. Domažlický deník, 24.01.2000, roč. 9, č. 19, s. 24.

178.      O chytrém Honzovi, který odešel do světa. Domažlický deník, 9.7.1996, roč. 3, č. 158, s. 12.

179.      O Jirkovi s kozou a smutné princezně : kterak hospodského dcerky chtěly ukrást pentli. Domažlický deník, 15.06.1999, roč. 8, č. 138, s. 16.
180.      O Jirkovi, kyrysarech a panských drábech. Domažlický deník, 22.02.2000, roč. 9, č. 44, s. 18.
181.      O krysím hodování. Domažlický deník, 11.07.2002, roč. 11, č. 159, s. 16.
182.      O lakomém faráři a kováři z Valtířova : kterak se patron hasičů svatý Florián pomstil hříšníkovi. Domažlický deník, 14.06.1999, roč. 8, č. 137, s. 12.
183.      O Matesovi, dřevěné šavli a karbanu : kterak se na vídeňském cvičišti mluvilo o zázraku. Domažlický deník, 11.10.2000, roč. 9, č. 237, s. 16.
184.      O Milošovi a třech bílých labutích : jak syn dřevorubce našel svoji Čekanku. Domažlický deník, 07.06.1999, roč. 8, č. 131, s. 12.
185.      O Nanynce a jejích lakomých sestrách. Domažlický deník, 28.04.1998, roč. 7, č. 99, s. 13.

186.      O nelehkém životě jednoho chodského poplety. Domažlický deník, 4.6.1996, roč. 3, č. 130, s. 12.

187.      O panenku se mládenci podělili : v lese u Pocinovic stály po staletí tři kamenné kříže. Domažlický deník, 23.03.2001, roč. 10, č. 70, s. 18.
188.      O pozemských radostech a trápeních Eviných dětí. Domažlický deník, 31.03.1998, roč. 7, č. 76, s. 14.
189.      O siláku Mikešovi, zaječici a přátelích. Domažlický deník, 29.05.1999, roč. 8, č. 124, s. 12.
190.      O statečném a spravedlivém Bohumilovi : Ludmila, která se narodila z vůle čerta, v sedmnácti 
letech zčernala. Domažlický deník, 08.07.1999, roč. 8, č. 156, s. 16.
191.      O světlíčkách dobrých i zlých : co se přihodilo postřekovskému sedlákovi i ševci. Domažlický deník, 05.06.1999, roč. 8, č. 130, s. 12.
192.      O věčném strážci Chodska. Domažlický deník, 29.11.1999, roč. 8, č. 278, s. 28.
193.      O zázračném loupežnickém dukátu : kterak se dukát spřátelil s počestným formanem. Domažlický deník, 29.05.2000, roč. 9, č. 123, s. 26.
194.      O zbité čarodějnici : tak oplakávala muže, až jej zachránila. Domažlický deník, 17.01.2000, roč. 9, č. 13, s. 24.
195.      Obři se krajem Českého lesa procházeli mílovými kroky : lidová slovesnost si dokázala poradit s každou záhadou. Domažlický deník, 15.05.2000, roč. 9, č. 112, s. 26.
196.      Odváté seno nekončilo v polích : pověry a zkazky byly na chodském venkově domovem. Domažlický deník, 14.07.2001, roč. 10, č. 162, s. 12.
197.      Ohnivý muž na Chodsku vystupoval v podobě vychrtlého starce s plápolajícími plamínky : vesničané se přízraku mohli zbavit darováním kousku chleba. Domažlický deník, 11.04.2000, roč. 9, č. 86, s. 16.
198.      Ovčák spadl ze žebříku a zlomil si vaz. Domažlický deník, 29.04.2002, roč. 11, č. 100, s. 26.
199.      Po letech ležel klobouk na stole. Domažlický deník, 28.08.2002, roč. 11, č. 200, s. 16.

200.      Po rázné výzvě se svalil k zemi mrtev. Domažlický deník, 27.8.1996, roč. 3, č. 200, s. 12.

201.      Pod schody ležely dvě mrtvoly . Domažlický deník, 16.09.2002, roč. 11, č. 216, s. 26.
202.      Podle proroctví matky se stal syn poběhlíkem : černokněžníka chlapec svázal provázkem z lýčí, který dostal od babky kořenářky. Domažlický deník, 10.04.2000, roč. 9, č. 85, s. 24.
203.      Pohnutý život a osud pastýřovy dcery Kryzurdy. Domažlický deník, 17.03.1998, roč. 7, č. 64, s. 14.
204.      Pomni, abys den sváteční světil. Domažlický deník, 15.05.1999, roč. 8, č. 112, s. 12.
205.      Poněvadž promluvil, zemřel. Domažlický deník, 04.11.2002, roč. 11, č. 256, s. 20.
206.      Popletovi zlomil duch vaz. Domažlický deník, 05.09.2002, roč. 11, č. 207, s. 20.
207.      Postřelený medvěd řádil. Domažlický deník, 29.07.2002, roč. 11, č. 174, s. 12.

208.      Pověry na Chodsku. Domažlický deník, 1.10.1996, roč. 5, č. 230, s. 12.

209.      Pověst 'O darebném datlovi'. Domažlický deník, 10.04.1999, roč. 8, č. 84, s. 11.
210.      Pověst 'O posledním medvědovi'. Domažlický deník, 23.04.1999, roč. 8, č. 95, s. 15.
211.      Pověst 'O zlaté myšce'. Domažlický deník, 25.05.1999, roč. 8, č. 120, s. 16.
212.      Pověst o divoženkách v Chodově. Domažlický deník, 06.01.1997, roč. 7, č. 4, s. 12.
213.      Pověst o Meluzíniných dětech. Domažlický deník, 23.06.1998, roč. 7, č. 145, s. 14.
214.      Pověst o okradeném faráři. Domažlický deník, 02.06.1998, roč. 7, č. 127, s. 16.
215.      Pověst o pocinovickém faráři. Domažlický deník, 18.03.1998, roč. 7, č. 65, s. 13.
216.      Pověst o třech vysloužilcích. Domažlický deník, 12.05.1998, roč. 7, č. 109, s. 16.

217.      Pověst o zničení slavného kovářského kamene. Domažlický deník, 10.9.1996, roč. 5, č. 212, s. 12.

218.      Pověst z Horního Chodska o obávaném divokém myslivci. Domažlický deník, 15.09.2001, roč. 10, č. 216, s. 18.
219.      Pověst: jak čerti ve mlýně řádili. Domažlický deník, 11.12.2003, roč. 12, č. 289, s. 10.
220.      Pověst: komu záhy vyhořelo stavení. Domažlický deník, 05.11.2001, roč. 10, č. 258, s. 20.
221.      Pověst: kovář koval do úpadu. Domažlický deník, 02.01.2003, roč. 12, č. 1, s. 16.
222.      Pověst: po krupobití se tělo změnilo v beztvarou hmotu. Domažlický deník, 10.03.2003, roč. 12, č. 58, s. 26.
223.      Pověst: žoldáci se zaživa napichovali na dřevěné kůly. Domažlický deník, 22.10.2001, roč. 10, č. 246, s. 20.
224.      Povídání o tajemných chodbách pod ruinami hradu Rýzmberk. Domažlický deník, 21.04.1998, roč. 7, č. 93, s. 14.
225.      Princezna se nejraději proháněla na koni a bičíkem švihala poddané : čarovné dudy přinutily zpupné panské dráby tancovat. Domažlický deník, 05.06.2000, roč. 9, č. 130, s. 26.
226.      Proč krocan volá na dvoře své hudry, hudry : v orlově království panovala kdysi veliká krutovláda. Domažlický deník, 11.09.1999, roč. 8, č. 212, s. 14.

227.      Proč na svatého Josefa dřevaři nepracují. Domažlický deník, 16.7.1996, roč. 3, č. 164, s. 12.

228.      Proč se říká “Koníci“ z Libkova. Domažlický deník, 6.8.1996, roč. 3, č. 182, s. 12.

229.      Proč se u nás staví májky : Jak byl apoštolům Filipovi a Jakubovi zachráněn život. Domažlický deník, 10.05.1999, roč. 8, č. 107, s. 12.
230.      Proč se Zahořanským říká Vydráci : strýček se příliš nerozmýšlel a upaloval do šenku. Domažlický deník, 30.10.2000, roč. 9, č. 252, s. 20.
231.      Prtavý přízrak veselku nepřekazil. Domažlický deník, 10.02.2003, roč. 12, č. 34, s. 20.
232.      Před babou se zjevil pekelník : lamentující čert dal Tupadlům nechtěně jméno. Domažlický deník, 02.10.2000, roč. 9, č. 229, s. 26.
233.      Před kaplí zůstal ležet jen roztrhaný šátek. Domažlický deník, 18.04.2002, roč. 11, č. 91, s. 18.
234.      Před kletbou musel hospodář utéci. Domažlický deník, 20.02.2002, roč. 11, č. 43, s. 18.
235.      Předtucha se záhy naplnila. Domažlický deník, 23.06.2003, roč. 12, č. 145, s. 26.
236.      Při úplňku zaznívá selčin i sedlákův poslední smích. Domažlický deník, 07.11.2001, roč. 10, č. 260, s. 20.
237.      Rakev se vysmekla vpůli cesty : hrobník ze sousední vesnice klenečským příliš nepomohl. Domažlický deník, 29.12.2000, roč. 9, č. 301, s. 18.
238.      Ráno čekalo Marušku překvapení. Domažlický deník, 11.02.2002, roč. 11, č. 35, s. 26.
239.      Ráno nemohli uhlíři rozmotat nohy. Domažlický deník, 25.02.2002, roč. 11, č. 47, s. 12.
240.      Ráno po svatební noci skončil ženich zaslouženě v oprátce. Domažlický deník, 25.11.2002, roč. 11, č. 274, s. 26.
241.      Ráno se manželka houpala v oku. Domažlický deník, 24.02.2003, roč. 12, č. 46, s. 20.
242.      Ráno úpěla pod odstaveným žebřiňákem zkrvavená ženština. Domažlický deník, 09.01.2002, roč. 11, č. 7, s. 18.
243.      Roztodivné kamenné bloky budily v lidech hrůzu : pamětník pekelných rejů se nachází u potoku zvaného Čertovka. Domažlický deník, 04.05.2000, roč. 9, č. 104, s. 16.
244.      Rýzmberk : Putování po tajemných místech Domažlicka. Domažlický deník, 05.11.1998, roč. 7, č. 259, s. 13.
245.      S létem přišla pohroma. Domažlický deník, 27.03.2002, roč. 11, č. 73, s. 18.
246.      S mrtvým kancem muž do zimy nepohnul. Domažlický deník, 18.11.2002, roč. 11, č. 268, s. 26.
247.      S pokladem lapka zazdil i své dcery. Domažlický deník, 27.11.2001, roč. 10, č. 276, s. 18.
248.      Sedláci se na mezi zle pobili : o hranice pozemků vznikla nejedna půtka. Domažlický deník, 09.07.2001, roč. 10, č. 157, s. 24.
249.      Sedlák měl uši jako dvě plachty. Domažlický deník, 24.05.2002, roč. 11, č. 120, s. 20.
250.      Sedlák našel v pekáči starou botu : hospodyně si myslela, jak si mužíčka usmíří pečení. Domažlický deník, 31.01.2001, roč. 10, č. 26, s. 16.
251.      Sedlák se prý válel mezi prasaty : kopáči našli lebku se všemi zcela zdravými zuby. Domažlický deník, 22.12.2000, roč. 9, č. 297, s. 18.
252.      Sedlák si jen nejapně zašpásoval. Domažlický deník, 27.12.2001, roč. 10, č. 299, s. 24.
253.      Sedlák skončil po krk v hnoji. Domažlický deník, 14.07.2003, roč. 12, č. 162, s. 10.
254.      Sedlákovi se tuze líbily světice. Domažlický deník, 26.10.2001, roč. 10, č. 250, s. 20.
255.      Selka lamentovala i po smrti. Domažlický deník, 04.03.2002, roč. 11, č. 53, s. 26.
256.      Selku musel čeledín okovat. Domažlický deník, 17.04.2002, roč. 11, č. 90, s. 18.

257.      Sirotčí peníze nakonec přinesly všem radost. Domažlický deník, 11.2.1997, roč. 6, č. 35, s. 14.

258.      Slzy lítosti vymlely koryto. Domažlický deník, 08.04.2004, roč. 13, č. 84, s. 10.
259.      Smích kaplana navždy přešel. Domažlický deník, 02.02.2002, roč. 11, č. 28, s. 18.
260.      Smrt mstivého pytláka. Domažlický deník, 15.07.2002, roč. 11, č. 162, s. 12.
261.      Staročeská pověst o zakletém hadovi. Domažlický deník, 26.05.1998, roč. 7, č. 121, s. 16.
262.      Stařec pohrozil děvečce žilnatou rukou : Nanynka po hrůzném zážitku nevylezla celý den z duchen. Domažlický deník, 22.03.2001, roč. 10, č. 69, s. 16.

263.      Studovaného vola jen tak někdo doma nemá. Domažlický deník, 17.12.1996, roč. 5, č. 295, s. 16.

264.      Svatební veselí skončilo neslavně : jen dubový kříž připomínal po léta nešťastnou událost. Domažlický deník, 14.02.2001, roč. 10, č. 38, s. 17.
265.      Svíčková bába se spolčila s čertíkem. Domažlický deník, 21.10.2002, roč. 11, č. 245, s. 26.
266.      Svým potem zaléval hříšník stromy. Domažlický deník, 19.07.2003, roč. 12, č. 167, s. 10.
267.      Synek ulomil ďáblovi roh. Domažlický deník, 28.07.2003, roč. 12, č. 174, s. 10.
268.      Sysel mluvil kňouravým hlasem. Domažlický deník, 28.01.2002, roč. 11, č. 23, s. 12.

269.      Šest uzlíků na bílé niti ukázalo nekalé čáry. Domažlický deník, 30.10.1996, roč. 5, č. 254, s. 16.

270.      Štěstí se vrátilo do domu. Domažlický deník, 08.08.2002, roč. 11, č. 183, s. 18.
271.      Švadlenku ztrestalo samo nebe. Domažlický deník, 14.01.2004, roč. 13, č. 11, s. 12.
272.      Tajemství Bílé knihy. Domažlický deník, 24.02.1998, roč. 7, č. 46, s. 12.
273.      Táta podaroval syny kosou, kohoutem a kocourem : jak si bratři dobře žili v jednom království až do smrti. Domažlický deník, 26.10.1999, roč. 8, č. 250, s. 18.
274.      Tetce snědl várku koláčů : sousedé žebrákovi říkali Chlastolítr. Domažlický deník, 09.09.2000, roč. 9, č. 211, s. 12.
275.      Tlumačovské zbavil strachu z prokletého souseda až žebrák. Domažlický deník, 17.12.2003, roč. 12, č. 294, s. 10. 
276.      Trhanovský hajný měl na pytláky spadeno : na Myších vršcích řádil povedený otec s vykutáleným synkem. Domažlický deník, 02.01.2001, roč. 10, č. 1, s. 16.
277.      Troje dudy vydaly svá tajemství : rovnou na stůl padaly celé pekáče voňavých buchet. Domažlický deník, 25.04.2001, roč. 10, č. 97, s. 16.
278.      Tulák se povozil na ohavném pekelném kozlu. Domažlický deník, 03.07.2002, roč. 11, č. 154, s. 18.
279.      Tuláka venkované ukamenovali. Domažlický deník, 14.11.2002, roč. 11, č. 265, s. 18.
280.      U Dobříkova se pobily dva tucty chlapů : lesní strašidlo prý jedné noci skutečně zahnali, a dali mu co proto. Domažlický deník, 14.08.2000, roč. 9, č. 188, s. 24.
281.      Uprostřed lesa se krčily tři kříže : zdálky vypadaly cípy koželuhova šátku jako srnčí slechy. Domažlický deník, 28.08.2000, roč. 9, č. 200, s. 24.
282.      V máselnici se kroutili tlustí červy. Domažlický deník, 13.02.2002, roč. 11, č. 37, s. 18.
283.      V nebi se muzikantovi pranic nelíbilo : bez modlení a vzdychání se veselý kumpán hodlal obejít. Domažlický deník, 21.08.2000, roč. 9, č. 194, s. 24.
284.      V podhradí viděli venkované dokonce kamenné slzy. Domažlický deník, 11.03.2002, roč. 11, č. 59, s. 26.
285.      V pravé poledne se zjevoval duch : Lamingenův přízrak se často proháněl za noci na koni. Domažlický deník, 31.03.2001, roč. 10, č. 77, s. 12.
286.      V sázce byly lebky, hnáty a zkrvavená hlava. Domažlický deník, 08.04.2002, roč. 11, č. 82, s. 12.
287.      Vdavekchtivá Anežka nakonec podkovu našla. Domažlický deník, 01.12.2001, roč. 10, č. 280, s. 18.
288.      Ve zvonici visel mezi lany rohatý opravdový čertův brach : podivnému ženci se obilí samo stěhovalo do stodoly. Domažlický deník, 21.04.2001, roč. 10, č. 94, s. 12.
289.      Ves se octla pod ledovou spouští. Domažlický deník, 15.12.2001, roč. 10, č. 292, s. 18.
290.      Větvička jmelí od cizince pomohla zažehnat nepohodu. Domažlický deník, 26.05.2003, roč. 12, č. 121, s. 26.
291.      Vodníkovi přestala kapat voda ze šosu. Domažlický deník, 29.08.2002, roč. 11, č. 201, s. 18.
292.      Vymodlený syn se cpal až do nenasytnosti : ve dvanácti letech nejraději trhal vzrostlé stromy i s kořeny. Domažlický deník, 27.08.1999, roč. 8, č. 199, s. 16.
293.      Z křoví trčela ďáblova hlava. Domažlický deník, 19.08.2002, roč. 11, č. 192, s. 12.
294.      Z nitra hrobů se ozývaly nadávky. Domažlický deník, 13.08.2002, roč. 11, č. 187, s. 18.
295.      Z pece šlehaly obrovské plameny. Domažlický deník, 12.12.2001, roč. 10, č. 289, s. 18.
296.      Z pytle lezly tlusté masařky. Domažlický deník, 30.10.2002, roč. 11, č. 252, s. 18.
297.      Z výhodné koupě byla dvojí smrt. Domažlický deník, 11.06.2003, roč. 12, č. 135, s. 18.
298.      Za dveřmi kostelník zešedivěl. Domažlický deník, 05.01.2004, roč. 13, č. 3, s. 12.
299.      Za pasáčka se svorně pomodlili. Domažlický deník, 25.02.2004, roč. 13, č. 47, s. 12.    

300.      Za svoje provinění byl potrestán smrtí. Domažlický deník, 2.7.1996, roč. 3, č. 154, s. 12.

301.      Začarovaný hospodář se procházel po stavení. Domažlický deník, 15.09.2003, roč. 12, č. 216, s. 12.
302.      Zajíc z Újezdského lesa : jak běžel Martin pro žebřík. Domažlický deník, 28.09.1999, roč. 8, č. 226, s. 16.
303.      Záludná lest zemanovi nevyšla. Domažlický deník, 17.03.2004, roč. 13, č. 65, s. 12.
304.      Zděšená děvečka zavolala biřice. Domažlický deník, 05.01.2002, roč. 11, č. 4, s. 18.
305.      Ze stromu vytékal úzký pruh krve. Domažlický deník, 25.10.2001, roč. 10, č. 249, s. 18.
306.      Ze ševce se vyklubal pěkný vykuk : ať mlátil hostinský do princezny, jak chtěl, stejně neobživla. Domažlický deník, 16.09.2000, roč. 9, č. 217, s. 12.
307.      Ze zoufalství vrazil hlavu do úlu. Domažlický deník, 17.02.2003, roč. 12, č. 40, s. 20.
308.      Zhrzená žena dooožila v samotě : zneuctěným děvečkám zbývala jen hluboká lesní tůně. Domažlický deník, 11.06.2001, roč. 10, č. 135, s. 24.
309.      Zlatou žílu střežil malý skřítek : dodnes poklad v polích u Trhanova nikdo nenašel. Domažlický deník, 07.04.2001, roč. 10, č. 83, s. 12.
310.      Zloděje zahnaly housličky. Domažlický deník, 06.03.2004, roč. 13, č. 56, s. 12.
311.      Zlosyn se brodil slzami žínky mechové panenky. Domažlický deník, 28.12.2001, roč. 10, č. 300, s. 12.

312.      Zlou ženu vyléčilo kolébání. Domažlický deník, 30.7.1996, roč. 3, č. 176, s. 12.

313.      Zpupný muž skonal v bolestech. Domažlický deník, 07.08.2002, roč. 11, č. 182, s. 16.
314.      Zpupný vozka na místě zkameněl. Domažlický deník, 24.11.2003, roč. 12, č. 274, s. 12.
315.      Zuhelnatělý obojek měl mládenec kolem krku. Domažlický deník, 30.03.2002, roč. 11, č. 76, s. 20.
316.      Zvědavá tetka na týden ochořela. Domažlický deník, 01.09.2003, roč. 12, č. 204, s. 12.
317.      Živé vody dávající sílu. Domažlický deník, 20.08.1996, roč. 3, č. 194, s. 12.
 
  
 
   autorka příspěvku MARIE ŠPAČKOVÁ
 
318.      Bratrovražední souboj. Domažlický deník, 14.05.2002, roč. 11, č. 111, s. 20.
319.      Duch kopců, údolí, pasek i hvozdů Českého lesa. Domažlický deník, 18.11.1999, roč. 8, č. 269, s. 18.
320.      Hrádek Lacembok ještě jednou. Domažlický deník, 16.04.1999, roč. 8, č. 89, s. 15.

321.      Jak se sv. Barbora stěhovala. Domažlický deník, 25.2.1997, roč. 6, č. 47, s. 14.

322.      Kladruby čertům trnem v oku. Domažlický deník, 20.05.2000, roč. 9, č. 117, s. 12.
323.      Krutí a ziskuchtiví trestu neujdou alespoň v pověstech a pohádkách : pytláci nemají v lesích, kde hospodaří lesní duch, vůbec snadný život. Domažlický deník, 12.01.2000, roč. 9, č. 9, s.16.
324.      Lesní duch Nippel a skláři : sklářský požár'se šťastným koncem. Domažlický deník, 22.01.2000, roč. 9, č. 18, s. 12.
325.      Lesní duch Nippel byl ochráncem sklářů. Domažlický deník, 11.05.2002, roč. 11, č. 109, s. 18.
326.      Meclov aneb o boji s drakem. Domažlický deník, 29.03.2004, roč. 13, č. 75, s. 12.
327.      Milosrdní mniši a chamtivý sedlák. Domažlický deník, 28.06.2001, roč. 10, č. 150, s. 18.
328.      Nippel a poustevník od Apoleny aneb Nechoď, kam tě nezvou. Domažlický deník, 23.03.2000, roč. 9, č. 70, s. 16.
329.      O herštejnských zvonech. Domažlický deník, 26.09.2001, roč. 10, č. 225, s. 16.
330.      Odkud přišli na Pivoň první mniši : kostel Nalezení Sv. Kříže stojí v Újezdě Svatého Kříže dodnes. Domažlický deník, 26.05.2001, roč. 10, č. 122, s. 12.

331.      Planoucí znamení aneb Jak štítarský kopec ožil. Domažlický deník, 28.1.1997, roč. 6, č. 23, s. 16.

332.      Smrt poběžovického hraběte : Historie : Jindřicha ranila mrtvice, když zahlédl tajemnou postavu. Domažlický deník, 17.06.2000, roč. 9, č. 141, s. 12.
333.      Šťastný Štědrý večer vranovského krejčíka : Vánoce : Nálada svátků klidu a míru vstupuje do našich duší na každém kroku.... Domažlický deník, 22.12.1999, roč. 8, č. 298, s. 15.
334.      Štědrovečerní zjevení nad Semněvicemi. Domažlický deník, 20.12.2001, roč. 10, č. 296, s. 15.
335.      Tajemné místo za poběžovickým hřbitovem. Domažlický deník, 31.01.2003, roč. 12, č. 26, s. 22.
336.      Také poběžovický zámek má své tajemství. Domažlický deník, 01.03.2003, roč. 12, č. 51, s. 11.
337.      U rybníka v Železné straší. Domažlický deník, 25.03.2002, roč. 11, č. 71, s. 26.

338.      Záhadami opředená vražda v pivoňském klášteře. Domažlický deník, 10.12.1996, roč. 5, č. 289, s. 16.

339.      Zlým zlé, dobrým dobré aneb Nipplovy dobré skutky. Domažlický deník, 29.12.1999, roč. 8, č. 302, s. 15.
 
   
   ostatní autoři, popř. autor není uveden
 
340.      Babylon-rybník : Putování po tajemných místech Domažlicka. Domažlický deník, 24.09.1998, roč. 7, č. 224, s. 13. – autor není uveden
341.      Bochníček chleba. Domažlický deník, 17. 9. 1996, roč. 5, č. 218, s. 12.
342.      Horšovský Týn, jeho historie a pověsti / Jiří Vorlíček. Domažlický deník, 02.11.2001, roč. 10, č. 256, s. 18.
343.      Jak čerti v pekle koblížky ochutnávali / Josef Mráz. Domažlický deník, 27.02.2004, roč. 13, č. 49, s. 12.
344.      Jak dudák z Chodska zlou královnu rozesmál / Josef Mráz. Domažlický deník, 26.07.2000, roč. 9, č. 172, s. 14.
345.      Kdo se zjevuje na Vavřinečku / Stanislav Antoš. Domažlický deník, 11.08.1998, roč. 7, č. 186, s. 9.
346.      Kdyně : Putování po tajemných místech Domažlicka. Domažlický deník, 16.10.1998, roč. 7, č. 243, s. 15. – autor není uveden
347.      Krutý osud čertů na Dolním Chodsku / Karel Zajíc. Domažlický deník, 20.01.1998, roč. 7, č. 16, s. 12.
348.      Milavče : Putování po tajemných místech Domažlicka. Domažlický deník, 20.10.1998, roč. 7, č. 246, s. 13. – autor není uveden
349.      Na kontrole u Ručiček : Poznámka / Jiří Vorlíček. Domažlický deník, 25.08.1999, roč. 8, č. 197, s. 13.
350.      Nový Herštejn-hrad : Putování po tajemných místech Domažlicka. Domažlický deník, 21.10.1998, roč. 7, č. 247, s. 13. – autor není uveden

351.      Dobré hoře potřetí a zcela z jiného pohledu / Karel Zajíc. Domažlický deník, 10.9.1996, roč. 5, č. 212, s. 12.

352.      O rychtářovi, který tančil s čerty disko / Karel Zajíc. Domažlický deník, 11.9.1996, roč. 5, č. 213, s. 12.

353.      O skřítkovi z vrchu Javorovice. / Josef Mráz. Domažlický deník, 19.04.1999, roč. 8, č. 91, s. 11.
354.      Osvračín : Putování po tajemných místech Domažlicka. Domažlický deník, 22.10.1998, roč. 7, č. 248, s. 15. – autor není uveden
355.      Pivoň : Putování po tajemných místech Domažlicka. Domažlický deník, 03.11.1998, roč. 7, č. 257, s. 15. – autor není uveden
356.      Podivná aktivita Zdeňka Dobrohosta z Ronšperka / Jan Vogeltanz. Domažlický deník, 31.01.1996, roč. 3, č. 26, s. 12.
357.      Podivná aktivita Zdeňka Dobrohosta z Ronšperka / Jan Vogeltanz. Domažlický deník, 07.02.1996, roč. 3, č. 32, s. 12.
358.      Podivná aktivita Zdeňka Dobrohosta z Ronšperka / Jan Vogeltanz. Domažlický deník, 14.02.1996, roč. 3, č. 38, s. 14.
359.      Podivná aktivita Zdeňka Dobrohosta z Ronšperka / Jan Vogeltanz. Domažlický deník, 21.02.1996, roč. 3, č. 44, s. 14.
360.      Podruhé o ručičkách : Turistika : Zajímavý ohlas mého článku / Jiří Vorlíček. Domažlický deník, 15.09.1999, roč. 8, č. 215, s. 15.
361.      Polibek Sněhové královny / Josef Mráz. Domažlický deník, 21.12.2001, roč. 10, č. 297, s. 20.
362.      Postřekov : Putování po tajemných místech Domažlicka. Domažlický deník, 02.11.1998, roč. 7, č. 256, s. 12. – autor není uveden
363.      Pověst o kocandském ševci a čertech z Černé skály u Smržovic / Josef Mráz. Domažlický deník, 31.08.1998, roč. 7, č. 203, s. 11.
364.      Pověst o Petříčkovi a zlém Valensteinovi / Josef Mráz. Domažlický deník, 03.04.2000, roč. 9, č. 79, s. 25.
365.      Pověst: jak Staňkov ke svému jménu přišel / Jan Herian. Domažlický deník, 24.02.2004, roč. 13, č. 46, s. 10.
366.      Pověst: putování tří králů / Hana Märzová, Jana Světlíková. Domažlický deník, 10.01.2004, roč. 13, č. 8, s. 11.
367.      Přízrak v hnědé kutně děsil měšťany : Chodské strašidlo : Domažlická pověst vypráví o Pitírkovi, který se zjevoval jen v době adventní / Jan Prokop Holý. Domažlický deník, 23.12.2000, roč. 9, č. 298, s. 4.

368.      Pucbild – rázovitý loupežník. Domažlický deník, 14.1.1997, roč. 6, č. 11, s. 14. – autor není uveden

369.      Tlumačov : Putování po tajemných místech Domažlicka. Domažlický deník, 07.11.1998, roč. 7, č. 261, s. 11. – autor není uveden
370.      Velký Malahov : Putování po tajemných místech Domažlicka. Domažlický deník, 21.11.1998, roč. 7, č. 273, s. 11. – autor není uveden
 
 

 

PŘÍLOHA Č. 2

VÝSTUP z databáze České národní bibliografie

ČLÁNKY 1991-2004

 

 

                                               80-051 * 398-051 * 885.0-3-051

Antoš, Stanislav

Šedesát let od smrti Jana Františka Hrušky / Stanislav Antoš

In: Domažlický deník : Deníky Bohemia. -- Domažlice. -- 1210-9215. -- Roč. 6,

č. 246 (20.10.1997), s. 10

1. Hruška, Jan František, 1865-1937  2. Pec pod Čerchovem  3. Plzeň

jazykověda

česká jazykověda * čeští jazykovědci * čeští lingvisté * folklór * čeští

folklóristé * česká literatura * čeští spisovatelé * Chodsko

I. Název

 

                                      82-343 * 398.21 * (070.447) * (437.317)

Vejvoda, Zdeněk

[Pročpohádky] / Zdeněk Vejvoda

In: Národopisná revue. -- Strážnice. -- 0862-8351. -- Roč. 13, č. 4 (2003), s.

241-243

Rec. na: Pročpohádky [kniha] : lidové legendy z Chodska / Marie Korandová. --

Plzeň : Vlasta Nosková, 2003

1. pohádky - Česko  2. legendy - Česko  3. Chodsko (Česko)

etnografie

I. Název

 

                                                                 885.0-3 * 27

Zeman, Stanislav

Opěvovatel rodného Chodska / Stanislav Zeman

In: Katolický týdeník. -- 0862-5557. -- Roč. 5, č. 8 (1994), s. 9

1. Baar, Jindřich Šimon, 1869-1925  2. Chodsko (Česko)

literatura

náboženství

česká literatura * česká próza * čeští spisovatelé * čeští prozaici *

křesťanství * křesťanské církve * římskokatolická církev * katolická církev *

římskokatoličtí kněží * katoličtí kněží * Československo

I. Název

 

                                                                   885.0 * 39

Arcichod J. F. Hruška / (ra)

In: Plzeňský deník. -- Plzeň. -- Roč. 2, č. 13 (18.1.1993), s. 6

1. Hruška, Jan František, 1865-1937  2. Pec pod Čerchovem  3. Chodsko (Česko)

česká literatura * národopis

I. (ra)

 

                                                            808.50-08 * 316.7

Jaklová, Alena, 1951-

K současnému stavu chodského nářečí z hlediska sociolingvistického. II /

Alena Jaklová

In: Naše řeč. -- 0027-8203. -- Roč. 80, č. 3 (1997), s. 116-122

jazykověda

dialektologie * dialekty * chodské nářečí * sociolingvistika * čeština *

Chodsko * Česko * stol. 20., léta 90.

I. Název

 

                                                                     885.0-34

Šimůnek, Jaroslav

Neotřelé pohádky / Aut. rec. Jaroslav Šimůnek

In: Nové knihy. -- 0322-922X. -- Roč. 36, č. 3 (24.1.1996), s. 11

Rec. na: Pohádky [kniha] / Jindřich Šimon Baar : Nava, 1996

literatura

česká literatura * lidová slovesnost

I. Název

 

                                                               398 * 885.0-34

Satke, Antonín

Pohádka ve sběrech českých folkloristů po druhé světové válce / Antonín Satke

In: Český lid. -- 0009-0794. -- Roč. 85, č. 4 (1998), s. 351-357

etnografie

literatura

folklór * česká literatura * lidová slovesnost * lidová próza * pohádky *

folkloristické sběry * české země * stol. 20.

I. Název

 

                                                                          398

Poláček, J.

Studie o pohádkách a pověstech / J. Poláček

In: Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. -- 1211-3384. -- Roč.

2000, č. 3 (2000), s. 69-70

Rec. na: Česká pohádka a pověstv lidové tradici a detské literatuře / Oldřich

Sirovátka. -- Brno : Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1998

folklór

folklór * lidová slovesnost * pohádky * pověsti * Česko

I. Název

 

                                                  821.162.3 * 929 Erben, K.J.

Pravda, Rudolf, 1932-

Karel Jaromír Erben a naše jihočeská lidová slovesnost : Č. Budějovice a

Českobudějovicko v literatuře, vědě a umění - XVIII. / Rudolf Pravda

In: Českobudějovické listy. -- České Budějovice : Vltava-Labe-Press. --

11/256 (2.11.2002), s. 20

1. Erben, Karel Jaromír, 1811-1870  2. České Budějovice (Česko)

spisovatelé

I. Název

 

                                                               398 * 885.0-34

Klímová, Dagmar

Strašidelná pohádka jako národopisný fenomén / Dagmar Klímová

In: Český lid. -- 0009-0794. -- Roč. 85, č. 4 (1998), s. 341-350

etnografie

literatura

folklór * česká literatura * lidová slovesnost * lidová próza * pohádky *

strašidelná pohádka

I. Název