STUDIJNÍ A VĚDECKÁ knihovna Plzeňského kraje

 

Smetanovy sady 2

 

 

 

 

Bibliografická rešerše č. 74/2004

Počet záznamů:  5 + fotokopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plzeňské  korzo

 stav zpracování k 29. listopadu 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: P. Doležalová

listopad 2004


Úvod

bibliografická rešerše na téma Plzeňské korzo byla zpracována k 29. 11. 2004 na základě těchto zdrojů:

 

·         katalogy SVK Plzeňského kraje v Plzni

lístkový

elektronický

 

·         regionální kartotéky (1974-1990)        

publikace

články

stati

 

·         online katalogy knihoven v ČR

 

 

·         bibliografie

 

BĚLOHLÁVEK, Miloslav. Minulostí Plzně a Plzeňska I - III a Minulostí Západočeského kraje I - XV : 1958-1979 : Rejstřík. Plzeň : 1980. 31 s.

 

BĚLOHLÁVEK, Miloslav. Minulostí Západočeského kraje XVI - XXXIII (1980-1998) : rejstřík. B.m. : Albis, 1998. 87 s. - 31A79607/80-98

 

BĚLOHLÁVKOVÁ, Jana. Bibliografie prací Miloslava Bělohlávka do roku 1993 : příloha sborníku Minulostí Západočeského kraje XXIX. Plzeň : Archiv města Plzně,1994.  52 s. - 391A31519

 

Bibliografie historickovlastivědné literatury Západočeského kraje z let 1968-1972. Plzeň : Pedagogická fakulta v Plzni; Státní vědecká knihovna v Plzni, 1992.  127 s. - 391A19431/68-72

 

Bibliografie historickovlastivědné literatury Západočeského kraje z let 1973-1977. Plzeň : Pedagogická fakulta v Plzni; Státní vědecká knihovna v Plzni, 1988.  108 s. - 391A19431/73-77

 

HÁJKOVÁ, Jana a HÁLOVÁ, Marie. Bibliografie Plzně. 1.vyd. Plzeň : Knihovna města Plzně; Státní vědecká knihovna, 1995. 236 s. - 32A7414-1 až 32A7414-4

 

KLEISNER, Josef. Bibliografie bibliografií Západočeského kraje 1945-1980. Plzeň : Státní vědecká knihovna v Plzni, 1988.  59 s. - 391A3059.

 

MACÁK, Antonín. Bibliografie historickovlastivědné literatury Plzeňska z let 1901-1960. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1971.  363 s.  - 211494

 

PŘIBYLOVÁ, Zdeňka. Bibliografie Plzně do roku 1941. Sv. 1. Plzeň : 1952.  56 s. - 1927-1

 

Soupis periodik vydávaných v Plzni v letech 1835-1974. Zpracovala Ludmila Vysoká. Plzeň : Státní vědecká knihovna, 1983. 92 s. - 392A4948

 

SUCHÁ, Milada. Bibliografie Plzně a Západočeského kraje : soupis knižních publikací z fondů Státní vědecké knihovny v Plzni. Plzeň : Státní vědecká knihovna, 1961. 27 s. - 924904

 

·         databáze

 

ANAL: analytický rozpis periodik. Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Záznamy článků a statí vydaných od r. 1991.

 

ASEP : ústavní bibliografie : publikační činnost pracovníků ústavů Akademie věd ČR [online]. Praha : Akademie věd. Záznamy dokumentů vydaných od r. 1993. Dostupné na

<http://www.lib.cas.cz/www/cz/frame asep_excalibur.HTML> 

 

Bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR [on-line]. Praha : Historický ústav AV ČR. Záznamy článků vydaných od r. 1990. Dostupné na www <http://biblio.hiu.cas.cz>

 

Česká národní bibliografie : články a stati [CD-ROM]. Praha : NK ČR. Záznamy článků z let 1991- září 2004

 

Česká národní bibliografie : české knihy [CD-ROM]. Praha : NK ČR. Záznamy z let 1900-září 2004

 

 

·         přímá exerpce

plánována na prosinec 2004 - duben 2005

Výběr periodik proveden na základě bibliografií periodik a katalogů SVK PK.

V současné době byla přímá exerpce dobových periodik použita při ověřování citací získaných z bibliografií, které jsou uvedeny v seznamu zdrojů.

 

 

Jazyk rešerše: český

Jazyk dokumentů: český

Druhy dokumentů: monogragrafi, stati, články

Časové vymezení: neomezeně

 

Bibliografické záznamy jsou vytvořeny v souladu s normou ISO 690 Bibliografické citace. Záznamy jsou členěny do oddílů, v každém jsou pak řazeny abecedně. Převzaté záznamy mohou být neúplné.

 

 

Rešerše obsahuje jako přílohy fotokopie uvedených částí monografií a článků.

 

 

Kontakt na pracoviště:

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Oddělení prezenčních služeb - speciální studovna 2.p.

Smetanovy sady 2  Plzeň

Provozní doba: po-pá 8-18hod.


Monografie

1.        HORNÍČEK, Miroslav. Dobře utajené housle. 6. vyd. Praha : Motto, 1999. 121 s. ISBN 80-85872-56-0. - Sign. 31A82363. Plzeňská promenáda na s. 112-113.

2.        LÁBEK, Ladislav. Život a moda v Plzni v XIX. stol. : co doprovod k výstavě dámské módy a rodinných portrétů. Plzeň : Národopisné museum Plzeňska, 1923. 26 s. Ročenka Národopisného musea Plzeňska, sv. IV. - Sign. 9G484. Plzeňská promenáda na s. 14-15.

3.        POPÍLEK, Zdeněk, ŠMEJKALOVÁ, Hana a PŘIBÁŇ, Miroslav. Plzeň ve fotograii na začátku a na konci 20. století : soubor pohlednic a fotografií staré a nové Plzně.  2. vyd. Plzeň : vl.náklad, c2000. - Sign. 392A30071. Plzeňské korzo na s. 7.

 

Články

4.        FAJTOVÁ, Magda. Stará tradice plzeňského korsa : stálé pojítko mladých lidí. Nová doba. 1944, roč. 50, č. 78 (19. 3. 1944), s. 3. - Sign. 7102/44

5.        Před stole lety : paběrky kulturněhistorické. Český deník. 1918, roč. 7, č. 83, s. 3-4 a č. 84, s. 3. - Sign. 783/18-1