Návod k úpravě kartotéčního lístku

 

 

(prvotní pokyny k práci posluchačů s lexikální kartotékou)

 

Určeno: posluchačům I. ročníku studia PF JČU, obory s ČJ – předmět VJZ1

Charakter úkolu: seminární

Podíl na výstupu: praktická podmínka zápočtu v LS; jedná se o přípravu posluchačů v semestru, který předchází ZS, kdy budou provádět praktický výzkum v terénu.

 

Postup (realizace) práce:

 

1.      Předání podkladů:

Posluchač/-ka si vyzvedne od vyučujícího (přesně spočítaný) soubor kartiček (prozatím jinak nezpracovaných; tedy upravených nesourodým způsobem). Všechny údaje z kartiček si důkladně (a přehledně) vypíše a zapůjčený soubor (v plném rozsahu počtu kartiček) vyučujícímu vrátí do 1 týdne.

2.      Ujednocení kartiček:

2.1  Typ a úprava kartičky: formát A6; nutné zapisovat čitelně – nebo strojově (počítačově)

2.2  Identická slova (formálně i významově):

-          doplnit na 1 kartičku z  vyplněných podkladů (mnohdy existuje třeba i několik kartiček s adekvátními údaji - různé úrovně kvality)

-          lemmatizované podobě (viz výklad na přednášce: u substantiv, verb, dalších slovních druhů, frazémů)

-          abecední řazení kartotéky: iniciálové i interní řazení lexikálních jednotek

2.3  Údaje o informantech:

Seznam údajů

Údaje o informantech

Lokalizace [1]

úplné

neúplné

okres

lokalita

sídlo

obec

místa

název sídla (viz dále)

např. zkratky

např. České Buděj.

např. Dou-dlebsko

např. Buda

např. Sobě-nov

údaje o informantech

jméno, příjmení, rok narození

pokud nějaký údaj chybí

Údaje uvedené v tabulce je nutné doplnit:

-          na kartičkách (kde je to možné)

-          do zvláštního seznamu: seznam všech zapsaných obcí + údaje o všech mluvčích/informantech v každé obci!

 

3.      Postup při třídění kartiček:

3.1  Podle lokalizace:

-          podle obcí: vždy do 1 souboru zařadíte všechny kartičky z 1 identické obce

-          pokud budete konzultovat s vyučujícím, lze některé kartičky sloučit do souboru „Doudlebsko“

3.2  Podle charakteristiky lemmatu:

        provedete kontrolu lemmatizace (viz přednášku!) a zaznamenáte takto sjednocené heslové slovo důsledně na levém horním okraji horního řádku lístku (v „záhlaví“)

        v každém souboru („u každé obce“, popř. v souboru „Doudlebsko“, pokud jste si ho po konzultaci s vyučujícím vytvořili) vyčleníte ty jednotky, které nejsou zachyceny v lemmatizované podobě

        kde je to možné, opravíte na lemmatizovaný typ záznamu a zařadíte kartičku k příslušnému souboru

3.3  Podle dalších údajů

3.31Podle SSJČ: na základě předchozích postupů doplňujete dále údaje v dílčích souborech na kartičkách (na zadní straně kartiček) podle toho, zda SSJČ příslušnou lexikální jednotku:

-          neuvádí

-          uvádí stejnou formu v jiném významu

-          uvádí v obměněné formě v odp. významu

-          uvádí jako regionální: nářeční (nář.) – lidovou (lid.) – oblastní (obl.) [2]

-          uvádí jako zastaralou (zast., +, *, zříd., říd. apod.)

-          uvádí jako termín (term.) [3]

-          uvádí jako obecnou (ob.) [4]

3.32Podle dalších zdrojů:

-          uveďte (na „rubu“ kartičky), co o pojmenování uvádí další autoři: Jg, Kt, ESM, ČJA (ocitujte přesně!); u frazémů lze (fakultativně) porovnat i se SČFI.

3.33Podle členitosti a typu jména vyčleňte samostatně:

-          frazémy a parémie (ustálená víceslovná pojmenování „s 1 významem“)

-          pojmenování místní a pomístní (popř. i „problémové“ kartičky)

 

Charakter výsledného kartotéčního lístku:

 

(uvádím příklad; nejde o jedinou možnost zpracování, ale důležitá je jednotnost a přehlednost!):

 

Avers („líc“):

klubalka /klubalka/, -y, f.

kolík na prádlo

(jiné gramatické tvary)

(popř. další významy u polysém.: 1. – x)

/teť si mňe tu klubalku podal?/ (exemplifikace v případné výpovědi)

/užívá se k uchycování prádla na šňůře/ (případný odkaz na reálie, vysvětlení, kontext)

var.: kubalka, klubna

synonyma: klipec, skřipec (viz další kartičky – platí zásada: „co slovo, to kartička!“)

(nákresy, další odkazy…)

(popř. jiné údaje: srv. hesla v SSJČ)

Marie Opršálková, nar. 1926, Horní Dolní, okres Choceň (místo sběru); popř.: Kocenice, okres Žatec (místo narození informant-a/-ky)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revers („rub):

SSJČ:

Jg:                                                                             

ESM:

Kt:

ČJA:

Další údaje (např.: jméno místní – pomístní… aj.)

Poznámky:

Datum sběru (popř. jméno explorátora):

 

Zkratky:

 

SSJČ: Slovník spisovného jazyka českého (vyd. 1989, I.-VIII.)

Jg: Jungmann, J., Slovník česko-německý

Kt: Kott, F., Slovník česko-německý

ESM: Machek, V.: Etymologický slovník jazyka českého (posl. fotoreprintové vydání)

ČJA: Český jazykový atlas (hlavně I.-III.; doplnění: IV.-V.)

SČFI: Slovník české frazeologie a idiomatiky (Čermák a kol. eds.)

 

Výstupy:

 

1.      Soubory zpracovaných kartiček formátu A6 seřazených (podle návodu výše):

-          podle obcí, popř. soubor „Doudlebsko“ samostatně

-          soubor „obecných“ pojmenování (abecedně řazený)

-          soubor „pro zpracovatele neznámých“ pojmenování – vyčleněný z „obecných“ (abecedně řazený)

-          soubor (abecedně řazených) frazémů a parémií (podle 1. slova lemmatizované formy – viz přednášku)

-          soubor (abecedně řazených) pojmenování místních a pomístních

2.      Seznamy (indexy) všech sídel (obcí), o nichž je v kartotéce zmínka. U každého sídla (obce) bude doplněn seznam informantů. Indexy budou dvojího typu:

-          index s úplnými údaji

-          index s neúplnými údaji

 

 

 

Zpracoval:                                                 Zbyněk Holub, 14. února 2005


KOMENTÁŘE:

 

Schéma kartotéčního lístku v systému LEXIKON (formát A6; řazena “odshora”):

 

Obligatorní část:

1. Lexikální jednotka (lokálně: lemmatizovaná s využitím fonetické transkripce, popř. regionálně: v kombinaci pravopisně zachyceného konstruktu transkribované formy v závorkách) – řazení slovníkového hesla:

jaký typ fonetické transkripce bude používán? Bude studenty nutné seznámit s vybranou transkripcí, nebo bude již předloha přepisovaná studenty transkribovaná? = Předloha bude transkribovaná, takže budou vycházet z modelu transkribované kartičky – z přepisu slova (jedná se o vzor podle publikace: Lamprecht a kol., České nářeční texty. Praha 1976). Ale bude-li třeba, zašlu tabulku k fonetickému přepisu pro potřeby dialektologického výzkumu. Zatím však myslím, že to nutné není.

- u subst. 2.sg., rod;

- u adj., zájmen, čísl.: stačí jen lemmatizovaná podoba 1.sg. v muž.r.; zejména u zájm. a čísl. je nutné doplnit označ. slov. druhu (lze volit čes. nebo lat. term.; ta potom ale musí být jednotně zachovávána; neplatí tu žádná pravidla “code switching” !)

prosím zvolte pro studenty jezdnoznačně český, nebo latinský termín – tak tedy latinský!

- u sloves: označení vidu

- u ostatních slovních druh pouze k lemmatizované podobě doplníme určení slovního druhu (obd. postupu při určení jména, srv. vše)

je slovní druh explicitně určován u všech slov?

Tedy raději tak, jak je zmíněno výše: pokud se jedná o subst. nebo verbum, potom ne. U subst. je místo slovního druhu přímo určen jmenný rod a doplněna koncovka 2. pádu (genitivu), u verba je označen slovesný vid.

2. Sémantický popis (význam, popř. – u polysémie – “pořadí významů”)

3. Informant (jméno, příjmení, rok narození), místo pobytu mluvčího/záznamu promluvy (obec); typ mluvčího:

Co je to typ mluvčího?  To byl dřívější záměr – určovat typy, tj. diferencovat mluvčí podle určitých skupin. Nyní to ale zřejmě není třeba.

- rodilý mluví (respondent v místě pobývá celý život nebo naprostou většinu života)

Zřejmě se vyplňuje jen ANO/NE – ano, tak…

- doplňkový mluví; uvést dále: místa, v nichž během života pobýval déle než 1 rok (je-li to možné)[1]

znamená to i místa, kde žil doplňkový mluví? Pro naše potřeby asi doplňkové mluvčí uvádět nebudeme.

Fakultativní část:

4. Varianty formální (zejména hláskově obměněné tvary)

5. Další zajímavé tvary (při deklinaci nebo konjugaci)

6. Kontext (ve fonetické transkripci: uvedení do kontextu, kolokace apod.; pokud je to jen trochu možné/ a vhodné pro výklad/, kontext nevynechávat !))

7. Etymologický výklad lexému

8. Odkazy na pragmatické aspekty, reálie… (výklad, odůvodnění… popř. nákresy, náčrty, připojen fotografie…)

9. Další odkazy (synonyma, antonyma, frazémy apod.)

při tomto popisu je těžké vytvořit databázový model; bylo by možné vysvětlit a poslat příklady? Je případně možné tyto položky nerozdělovat a do databáze zařadit jako položka ostatní? = To bude nejlepší; od bodu 7. do bodu 9. zařadit jako „ostatní“…

I./A. Příklad lístku:

(Var. 1; lokální) wrdłouhat, ned., lhát (otevřeně, někomu: přímo do očí, bez uzardění… apod.)

(Var. 2; region.) vrdlouhat (wrdłouhat), ned., lhát (otevřeně, někomu: přímo do očí, bez uzardění… apod.)

… ale ja sem mu to hnet řikała, abi koukałabi přestal… tagle mi do woči wrdłouhat

- var. hrdłouhat

- častější v arch. promluvách, souvislých (ucelených) vyprávěních mluvčích star generace

Marie Cábková, nar. 1925, Dolní Lomná

- prosím o větší množství příkladů lístků = stačilo by doručit na KIV FAV krabici se zpracovanými kartotéčními lístky? Neměl by někdo z posluchačů cestu na KČJ nějakou středu – nebo někdy ve čtvrtek? Nebo se předběžně domluvíme na termínu další porady přímo na KIV?V další části uvedeno schéma excerpčního lístku, bude tento také databázově zpracováván? To už bylo ale určeno výše! Jedná se spíše o to, zda by nebylo možné vytisknout modelové kartotéční lístky?!

_____________________________________________

[1] Tento údaj není nutné vyplnit v plném rozsahu; nezbytné je především uvést sídlo (v rámci obce). Nelze sjednocovat kartičky od různých informantů – od jednoho mluvčího bude vyplněna vždy pouze 1 kartička!

[2] U všech uvedených skupin slov (pojmenování) je třeba (čitelně a přehledně) doplnit na „rub“ kartičky údaj: „SSJČ jednotku neuvádí“ nebo „SSJČ uvádí jako…“. u frazémů je nutné hledat podle jeho jednotlivých částí – heslové odstavce je třeba pročíst celé, zda není někde odkaz na příslušný frazém!

Pokud i Vy slovo v uvedeném významu bezpečně znáte, doplňte pod informace o SSJČ další údaj: „Známo: …“ (a název obce: např. „ …z Netěchovic“).

[3] Doplňte, k jakému oboru SSJČ termín vztahuje.

[4] Skupinu „obecných“ slov vyčleňujte zvlášť; tato skupina nemusí být řazena podle sídel (obcí), ale musí být řazena abecedně. Vyčleňte z ní ale slova, která sami neznáte – a také seřaďte abecedně.