Region jako prostor dialektologického výzkumu

 

Smysl, výhledy

Proces sjednocení v Evropě vytváří zcela novou situaci zejména ve střední a východní Evropě. Uvolněním řady administrativních bariér se dostávají do užšího kontaktu celé evropské regiony i na mezistátní úrovni. Jejich přirozené vazby se nemohly rozvíjet právě z důvodů politických, popřípadě ideologických. Jestliže v minulosti  zcela nedávné měly v mezilidských kontaktech  dominantní úlohu státní hranice, dnes začíná být tato bariéra  anachronismem.

                Vazebné souvislosti mezi sousedními regiony nalézáme po celé Evropě. Klíčové postavení mezi nimi zaujímají, z řady důvodů, vztahy na linii „západ – východ“. Nejstarší historické, kulturní a geografické souvislosti tvoří pouze základ a „odrazový můstek“ pro současné a zcela aktuální potřeby rychle se integrující Evropy.

                Bylo by ignorováním skutečnosti, pokud bychom neviděli, jak neustále narůstá četnost kontaktů mezi zmiňovanými regiony. Jedná se o kontakty daleko masovější a spontánnější, než jsme byli zvyklí z předchozího období. V současné etapě mají kontakty do určité míry deformovanou podobu co do směru, obsahu i rozsahu. Nicméně budoucnost, kdy se i obyvatelé středoevropských regionů budou vydávat ve větší míře nejen za turistikou, ale i za studiem a prací nejen do Rakouska, Německa nebo Maďarska, ale i do jižního Polska a na západní Ukrajinu, není příliš vzdálena.

Podíl slavistické výuky (s důrazem na seznámení se životním způsobem i jazykem ruského, ukrajinského a běloruského etnika) je v tomto smyslu samozřejmou podmínkou výuky. Zejména v současnosti, kdy v důsledku četných migračních procesů tvoří východoslovanské jazykové skupiny na našem území význačnou menšinu.

                Souseda musíme poznat  všestranně. Proto není smyslem omezovat se pouze na jazyk jako takový, ale jeho prostřednictvím poznat na modelu vlastního komunikačního kódu (tedy i jihočeského regiolektu) způsob života našich sousedů. Univerzálnost jazyka jako komunikačního prostředku nám v tom pomůže.

                I v lingvistice sílí proud, který zdůrazňuje a v praxi skutečně prosazuje pohled na jazyk jako jev hluboce společenský, a proto důsledná aplikace uvedených myšlenek v důsledně konfrontačním studiu sousedních regionů umožní studentům daleko lépe pochopit nejen to, co mají sousední etnika ve střední Evropě společné a co rozdílné, ale také příčiny těchto jevů.

Poněvadž byly v nedávné minulosti uvedené aspekty ve výuce všech stupňů škol a zejména jazykového zaměření do určité míry opomíjeny, domníváme se, že nastal vhodný moment k prezentaci uvedených myšlenek a jejich popularizaci zejména mezi studenty jazykových oborů našich vysokých škol.

 

Návaznost předmětu Region jako prostor dialektologického výzkumu

 

Předmět je koncipován jako výběrový dvousemestrální seminář s přednáškou (1/1), který navazuje na vyučované předměty jednotlivých kateder:

-          na katedře bohemistiky na Dialektologická praktika (výběrový seminář; sylabus přikládáme)

-          na oddělení ruského jazyka na Ruské historické a národní reálie (seminář povinného bloku)

-          na katedře pedagogiky na rozšířenou výuku předmětu Globální výchova (seminář povinného bloku).

Seminář je uzavřen v obou semestrech zápočtem. Je určen především studentům všech typů jazykových oborů, ale i dalším zájemcům o dialektologická studia.

Poněvadž  prezentuje provázanost sousedních regionů na linii „západ – východ“, zaujímá v programu centrální  místo širší slavistický pohled. Tradiční slavistická (dialektologická) srovnání fonetiky a morfologie budou doplněna o další aspekty, které mnohem těsněji souvisí s mimojazykovou realitou; zejména studiem nářeční lexikologie (s explorací současného stavu slovní zásoby), popř. hodnocením skladby.

Úkolem tudíž bude získat nejen získat určitou sumu vědomostí, ale především na jejím základě poznat jazyk (tedy nejen česká, popř. regionální nářečí) a kulturu regionu, popř. provést srovnání se způsobem života regionálních sousedů. Poznatky ze semináře pak absolventům umožní více proniknout do problematiky středoevropského regionu (s možností hlubší sebereflexe).

 

Cíle řešení

                Zvýšit všeobecnou úroveň znalostí o sousedních regionech. Prostřednictvím znalostí jazykových upevnit v povědomí studentů bližší pojetí mentality, kultury, chování a jednání sousedů. Cílem je i předvídat určité situace, a tím předcházet nepochopení či dokonce konflikty mezi sousedy na základě výsledků dílčích disciplín. Toho dosáhneme intenzivním využitím syntetických poznatků v procesu týmové spolupráce.

               

Způsob řešení

                Standardní metody práce v seminářích  a  na přednáškách  v podobě zpráv a krátkých seminárních prací, které doplňují přípravu studentů v oblasti odborné práce, budou doplňovány i netradičními postupy.

                Jde o způsob využití mezioborových výsledků dosažených v paralelních seminářích tohoto typu, jak je uvedeno v záhlaví projektu.

 

Prezentace

                Uzavření cyklu přednášek a seminářů bude východiskem k zobecnění zkušeností a poznatků. Jejich konzultace s kolegy na mezioborové úrovni bude etapou ověření, rozšíření a verifikace závěrů z  studia jednoho oboru.

                Předpokládá se usnadnění budoucí publikační činnosti posluchačů (např. článků v odborných časopisech: Auspicia, Český jazyk a literatura, Výběr apod.), podílu na rozvoji studentské odborné činnosti (SVOČ) a dalších studijních i odborných aktivit.