Ještě k recenzím knihy Zbyňka Holuba (Naše řeč 5/2004) [1]

 

Daniel Bína, Zbyněk Holub, František Krejča, Vojtěch Storm

 

V průběhu uplynulých 15 let se na jihu Čech zformovala pracovní skupina lidí, zabývajících se problematikou dialektů na pozadí vztahu jazyka, lidové kultury a zákonitostí vývoje regionu. Jádro pracovní skupiny tvoří lingvista, etnograf, krajinný architekt a počítačový odborník.

Členové této pracovní skupiny si se zájmem přečetli články dr. Čižmárové a dr. Balhara (Naše řeč 5/2004), velmi kritické k projektu, kterému se výše zmíněná pracovní skupina věnuje. Mezi výstupy tohoto projektu patří (mimo jiné) kniha Zbyňka Holuba Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí. Zejména tento počin je recenzenty ostře odmítán.

Proč? Kniha má jistě řadu nedostatků. Ale navazuje na již publikované dílčí předcházející práce. Proč tedy kritici nevystoupili se svými námitkami a podněty dříve? Recenzenti byli jistě ovlivněni vědomím významu studovaného tématu a kvalita jeho zpracování jim nesporně leží na srdci. Jedině tím snad lze vysvětlit razanci kritiky.

Rovněž členové pracovní skupiny uznávají závažnost tématu, kterému se již tak dlouho věnují a který ostatně je v souladu se záměrem českých dialektologů vytvořit Slovník českých nářečí. O významu záměru svědčí i to, že brněnská katedra českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity opětovně (po 10 letech) vypsala téma Specifické rysy slovní zásoby doudlebského dialektu jako název doktorské práce. [2]  Lze se tedy jen dohadovat, proč se recenzenti neobtěžovali odpovědět na prosbu o zprostředkování kontaktu s doktorandem, jemuž bylo téma svěřeno. Pokud nejde recenzentům jen o zastřené a nevyřčené osobní důvody a skutečně mají na mysli v recenzích proklamovaný odborný zájem, proč se nepokusili o konstruktivní kontakt dříve? Mnoho otázek již mohlo být diskutováno. [3]

Je asi zbytečné se takto ptát. Ostatně, dr. Balhar v recenzi zdůraznil, že vědec pracuje sám a nečeká na reakce oponentů. S tímto názorem se členové jihočeské pracovní skupiny plně ztotožňují. Pokračují ve svém záměru dále a na jihu Čech svoji pozornost přesunují z doposud sledované národopisné oblasti Doudlebsko do oblasti Blat, Kozácka a do jihozápadních Čech, na Prácheňsko. Zde v zájmu rozšíření projektu spolupracují s pracovníky Západočeské univerzity, zejména v rámci využití širší databáze jazykových jevů a reálií uložené na KIV FAV ZčU v Plzni.

Právě v této době (duben 2005) jsou zřizovány webové stránky (na internetové adrese http://www.geniusloci.ryvola.net/), na kterých bude také dán prostor k další diskusi k projektu a k výše uvedeným recenzím dr. Čižmárové a dr. Balhara (i v tomto případě platí: mimo jiné).


[1] Předkládaný text byl dne 15. dubna 2005 zaslán PhDr. Františkem Krejčou do redakce časopisu Naše řeč. Ke dni zveřejnění (tj. ke dni 21. listopadu 2005) na něj nebylo reagováno. Přitom na první odpověď dr. Holuba bylo reagováno okamžitě (srv. Naši řeč 5/2004). Domníváme se, že takto sdělená informace má dostatečnou výpovědní hodnotu.

[1] Obor č. 73-03-9 Český jazyk; doktorský studijní program.

[1] V této souvislosti je jistě nutné zmínit zásady odborné kritiky, které zdůrazňoval již prof. Vladimír Šmilauer (např.: Několik pokynů pro kritika. Časopis pro moderní filologii, r. 31, 1948, s. 307-310; Slovo a slovesnost, r.14, 1953, s. 124n.) a na které upozorňuje i prof. Klimeš (Klimeš, L.: Úvod do vědecké práce v jazykovědné bohemistice se zvláštním zřetelem k pracím seminárním a diplomovým. 2. vyd., Plzeň 1983; s. 55-56).