Rozvojový projekt 2003:

 

Dialektologická praktika

 

1. Předchozí výzkum

 

Regionální výzkum jihočeských dialektů[1] probíhá na katedře bohemistiky (dříve českého jazyka) od roku 1992 – ve spolupráci s etnografickým oddělením Jihočeského muzea. Jeho součástí byla i pravidelná terénní práce studentského semináře, která byla zahájena již koncem 80.let minulého století. I když se nejprve orientovala spíše na aktivity spojené se zpracováním seminárních a diplomových prací, přece  byla od samého počátku spojena s konkrétní metodickou (pedagogickou) a badatelskou (výzkumnou) praxí posluchačů. Prvotním výstupem bylo vydání sborníků katedry v letech 1992-1995 (Jazyk a řeč jihočeského regionu I-IV). V roce 1995 navázal na výzkumný program interní (od roku 1999 fakultní) projekt Genius loci jižních Čech (odraz života lidí v jazyce). [2]  

 

2. Dialektologická praktika

 

Zapojení výzkumu do výukových programů v rámci kreditního systému PF JU předpokládá rozpracování systému výběrových seminářů (zejména dialektologických; ale výhledově i onomastických, sociolingvistických apod.). Systematickou práci dialektologického semináře podpořil i projektový program dialektologických praktik, k jehož realizaci získal navrhovatel (hlavní řešitel) podporu FRVŠ (grant čj. F 216/1999 byl v roce 2000 úspěšně obhájen). V důsledku toho se utvořily podmínky pro návazný výzkum posluchačů. V současné době je nezbytné navázat na dosavadní práci semináře, rozšířit studentský výzkum v dalších lokalitách jižních Čech a systematizovat síť zkoumaných obcí a informantů v rámci širšího regionu (tj. v obcích, které leží převážně na území nově utvářeného Jihočeského kraje. [3]

Nadstandardní typ semináře, který byl realizován v souladu se záměry výše zmíněného grantu FRVŠ (216/1999), umožnil dlouhodobé výjezdy, jejichž zabezpečení by nebylo možné realizovat v rámci tradičního kreditního systému v průběhu jednosemestrálních výběrových seminářů (např. ve II.-IV. ročníku studia, kdy lze výjezdy dotovat výukovými hodinami jen v míře velmi omezené). Obhájený projekt FRVŠ pomohl tento problém vyřešit. V pedagogickém programu, který je s praktickým dialektologickým výzkumem posluchačů spojen, je ovšem nutné pokračovat. Navrhovaný kmenový seminář (Dialektologická praktika) proto na předchozí projekt bezprostředně naváže (na závěry, k nimž předchozí projekt dospěl v přípravě budoucího učitele-regionalisty a bohemisty; v souladu s požadavky soustavné metodické přípravy na práci v terénu a s pedagogickými a psychologickými nároky, které jsou kladeny na učitelskou přípravu).

 

3. O smyslu a významu projektu:

 

Předcházející projekt FRVŠ se zaměřil především na spojení relevantních úkolů pedagogických s pojetím takového působení učitele (bohemisty a regionalisty) v konkrétní oblasti, které nejvíce odpovídá současnému společenskému diskursu a z  něho vyplývajícím kulturně-společenským imperativům výchovy a vzdělání: pochopení úlohy moderního evropského národa (funkce regionu ve vztahu k jazykovému společenství a k rodinnému prostředí; poznávání způsobu života obyvatel v proměnách času a prostoru), vztahu jazyka a společenství a jednotlivce v otevřené občanské společnosti (civil society: společnosti bez diskriminace a rušivých bariér; především jazykových) – a moderního pojetí regionu v kontextu eurolingvistiky a ekolingvistiky (základních principů tradiční evropské společnosti: trvale udržitelného života a rozvoje). V tom smyslu by měl být orientován i projekt navazující (s větším důrazem na postižení jevů jevů sociolingvistických, tj. sledování rozdílů věkových/generačních, sociálních, popř. etnických, tzv. „genderu“ apod.).

 

 

4. Cíle řešení:

 

41.     Návaznost na systém práce dosavadních nadstandardních seminářů: už od II.ročníku studia (specializace na ZŠ i SŠ) – nikoliv až od 3.ročníku

42.     Pokračovat v programu dialektologických terénních praktik (průběžný výzkum během roku a týdenní soustředění v době hlavních letních prázdnin)

43.     Kompletace předběžného výzkumu (souboru vyplněných dotazníků – cca 70 obcí regionu). V návaznosti tvorba nových dotazníků ve spolupráci s informanty (respondenty).

44.     Publikace výsledků výzkumu formou sborníku studentských příspěvků (Genius loci jižních Čech II; viz dále: 54., 63.)

45.     Podpora stabilního zapojení předmětu DIALEKTOLOGICKÁ PRAKTIKA do studijních programů kreditního systému PF JU.

 

5. Způsob řešení:

 

51.     Seminární program

 

511. Příprava (cca 40 % náplně praktik, což odpovídá i programu předcházejícího projektu):

 

5111. dialektologická (základy výzkumné práce, výzkum v terénu)

5112. psycho- a sociolingvistické aspekty terénního výzkumu

5113. obecně vědecká: předpoklady posluchačů odborné, publikační a stylistické (upevňování vědomostí, dovedností a návyků budoucího explorátora-specialisty;  příprava k ind. publikační činnosti)

5114. modelování terénních situací, situační a materiálová analýza (rozbor terénní praxe), analýza průběhu explorace (a individuálního přístupu posluchačů), klasifikace a ošetření získaných materiálů (reálií)

5115. problémové úkoly: -      práce s dotazníky (včetně tvorby) a anketou

-          jazykově zeměpisný výzkum

-          lexikografické metody v dialektologii

-          práce v databázi typu ACCESS  

-          práce s diferenčním lexikonem a s tezaurem (v systému WORD)

-          transkripce výpovědí informantů

-          zpracování zvukových záznamů (digitalizace lexikonu a textů)

 

512. Etnografický výzkum a dialektologie (spolupráce s etnografem Jihočeského muzea, popř. s dalšími odborníky)

 

513. Výzkumná práce v archivu (badatelské úkoly na příslušných pracovištích státního a okresního archivu: viz 53.)

 

52. Terénní výzkum

 

521. Praktický výzkum v terénu (cca 30 % vyučovacího času)

522. Dlouhodobé výjezdy a soustředění v obcích (cca 30 % vyučovacího času)

 

53. Samostatná práce posluchačů

 

- práce s kartotékami, s texty, s počítačovými soubory, výzkum v archivu apod. (viz V.1.)

 

54. Výstupy budou průběžně realizovány formou dílčích zpráv (článků) posluchačů v regionálním tisku. Finálním výstupem bude vydání závěrečného sborníku (viz dále 44., 63.) a závěrečná zpráva o projektu (viz 64.).

 

6. Prezentace výsledků:

 

61. Zpřístupnění připravované databáze LEXIKON (v programu ACCESS 97) formou veřejné ukázky výsledků práce řešitelského týmu spojené s přednáškou (před podání závěrečné zprávy)

62. Systematizace textů a zvukových zápisů – spojená s digitalizací (viz 5115.)

63. Publikační činnost posluchačů (viz 44., 54.)

64. Závěrečná zpráva (viz 54.)

 

 

7. Materiální vybavení řešitelského týmu v současnosti (viz dále 9.):

 

-          2 diktafony typu audio-minidisk + disky (získány na základě realizace projektu FRVŠ F 216/1999); vzhledem k rozšíření výzkumu nutno zakoupit další 2 přístroje

-          1 kazetový diktafon + kazety (nekompatibilní se systémem minidisků)

-          literatura k oboru

-          indiv. (soukromé) prostředky řešitelů (nejsou součástí vybavení katedry bohemistiky PF JU)

-          základ počítačové databáze (LEXIKON – v systému ACCESS)

-          kartotéky programu WORD

-          lístkové kartotéky

 

8. Odborný životopis hlavního řešitele:

 

9. Finanční rozvaha:

 

91. Mzdové prostředky:

 

911. Odměny:

-          hlavnímu řešiteli (práce na projektu, příprava a realizace programu dialektologických praktik): 4.000,- Kč

-          spolupracovníkům: etnografu Jihočeského muzea (podíl na přípravě a realizaci programu praktik, práce s reáliemi a metodické vedení posluchačů; 50-60 pracovních hodin): 2.000,- Kč

-          technikovi Jihočeského muzea (práce na zpřístupnění databáze a umožnění jejího využití v přípravě praktik i ve výuce na PF JU; 25-30 pracovních hodin): 2.000,- Kč

-          ostatním pracovníkům (respondentům/informantům: 10 osob po 200,- Kč): 2000,- Kč

 

92. Ostatní neinvestiční výdaje:

 

-          sociální a zdravotní pojištění: 4.000,- Kč

-          odborná literatura k výzkumu: 2.000,- Kč

-          diktafon (systém audio-minidisk), mikrofon: cca 30.000,- Kč

-          spotřební materiál (papír, kazety n. disky, diskety): 2.000,- Kč

-          cestovné (tuzemské cesty; závěrečné soustředění): 15.000,- Kč

-          služby (včetně nákladů na vydání sborníku – cca 40.000,- Kč; dále: telefon, nahrávky): 36.000,- Kč

-          stipendia (podle práce posluchačů – v rozmezí 1000,- - 2000,- Kč): 18.000,- Kč

-          režijní náklady (včetně poštovného apod.): 0 Kč

 

93. Celkové náklady: 111.000,- Kč

 

94. Požadovaný příspěvek z FRVŠ: 111.000,- Kč

 


[1] Navazující na výzkum toponomastický; dále též viz zadání projektu FRVŠ čj. F 216/1999.

[2] Výzkumný tým pracovníků katedry připravil v 90.letech podklady pro práci posluchačů v lokalitách (plány a mapy, soubory textů a zvukových záznamů, základy kartotéčních souborů, adresářů a databází. Výzkumný program dnes vychází ze systému aktuálních databází (databank) jazykových (zejména lexikálních) zvláštností jihočeského regionu, jehož základem je už dnes soubor katedry bohemistiky PF JU (plně kompatibilní s obdobnými databázemi Jihočeského muzea; v současné době cca 6000 položek). Rozpracování databází zůstává (kromě jiného) i nadále jako priorita (a úkol pro další grantové projekty).

[3] Výzkum  byl původně zaměřen na nejjižnější úsek českých nářečí; v současnosti se však výrazně rozšiřuje.