Grantová agentura České republiky

 

Část C2003

 

 

Zdůvodnění návrhu

 

Navrhovatel: 

PaedDr.Zbyněk Holub, Ph. D.  

 

Název projektu:   Jazyk jihozápadočeského regionu na počátku 21. století

Jména odborníků nebo pracovišť (zejména zahraničních), kterým by nebylo vhodné zaslat přihlášku k posouzení (uveďte stručný důvod):

     

     

     

 


a) K současnému stavu poznání v oboru

 

Jak vyplývá z názvu grantového projektu, v centru zájmu bude výzkum dnešního stavu jazyka v západním a jižním regionu českých zemí na počátku nového století (s ohledem na starší vývojová stadia). Vztah mezi smyslem a významem slova nebývá obvykle interpretován na jazyce regionu (s výjimkou některých studií zaměřených na dílčí výzkum strukturních a nestrukturních útvarů). Z tohoto hlediska (při posuzování struktury regionálního komunikačního kódu) ovšem dosud chybí pokusy o postižení korelací mezi jazykem regionu (popř. dialekty, regiolekty) a (ne)hmotnými doklady tradiční lidové kultury jednotlivých oblastí.

V této souvislosti je nezbytné zmínit projekty, jejichž řešení náš grantový záměr předjímalo.

V prostředí Západočeské univerzity v Plzni lze chápat jako přípravnou fázi projektu pořádání pravidelných konferencí o slangu a argotu (letos proběhne 7. ročník). V prostředí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se jednalo o fakultní úkoly PF JU “Jazyková problematika jihočeského regionu” (ukončený vydáním sborníků Jazyk a řeč jihočeského regionu I-IV, 1992-1995) a “K jazyku a stylu českých barokních textů” (stejnojmenné sborníky I,II: 1998, 1999) a o grantový projekt podporovaný z prostředků FR VŠ: č. 216/1999 “Dialektologická praktika” (ukončeno vydáním sborníku Genius loci jižních Čech, 2000).

 

b) Cíl grantového projektu a časový rozvrh řešení, předpokládané výstupy

 

V současné době, kdy do popředí stále více vystupuje problematika začleňování jazykových struktur do širšího evropského kontextu (a s tím spojené otázky diskursu týkajícího se otevřené a občanské společnosti a jeho reflexe v komunikaci v prostředí jižních a západních českých regionů). Současně roste význam systémových vztahů mezi lokálním (regionálním) a národním (na pozadí vývoje jazykových rovin a jejich vnímání obyvatelstvem oblasti). Na okraji našeho zájmu však nemůže stát ani pojetí jazyka jako škály, jejímiž extrémními projevy jsou hodnoty myšlení jednotlivce a vazby sociální (hrající nezastupitelnou úlohu při formování modelových procesů jazykového regionálního “ekosystému”). Takové pojetí se též může stát jedním z prostředků podpory myšlenek trvale udržitelného života a rozvoje společnosti (v souvislosti s povědomím o místě a způsobu života mluvčích).

                                                                                                                                        Počet listů části C: 5

 

 

 

Navrhovatel: Zbyněk Holub                                                                                                                   C/2

 

Cílem grantového projektu bude analýza staršího i současného stavu mluveného jazyka regionu - v rovině hláskosloví (fonetické i fonologické), tvarosloví (morfologie s ohledem na morfonologii), skladebné (syntax a text), slovní zásoby (lexikonu a frazeologie) - a na pragmatické aspekty jazykových jevů.

 

I. Plán výzkumu:

 

I.rok

 

1. V počáteční fázi výzkumu explorátoři shromáždí dosud zachycené texty a publikované práce regionálního dosahu. Součástí kritického komentáře bude i vypracování jednotné metodiky výzkumu (včetně přepisu textů apod.).

2. V další fázi zpracování bude provedena analýza textů. Bude sledováno využití jazykových prostředků v běžně mluvené řeči i v nářečí sledovaných obcí. kromě sestavení plánu popisu slovní zásoby regionu a zachycení diferenčního i ideografického lexikonu (ve vazbě na databázi; srv. dále) bude připraveno též hodnocení jazykových jednotek: dialektismů a kolokvialismů (včetně frekvence jevů a hodnocení na škále), typů kolokací (s ohledem na kontext; opět s perspektivou zapojení jevů do databáze oblasti).

3. V rámci převodu existující databáze bude nezbytné rozpracovat systém dále pro širší jihozápadočeský region a propojit s evidencí zvukových nahrávek (mluvených textů).

4. Současně budou shromážděny už získané (popř. budou doplněny z archivních, muzejních a knihovenských fondů) texty psané a tištěné (zejména kázání) z doby barokní a obrozenecké.

 

II.rok

 

5. Explorátoři se zpočátku zaměří na výzkum jazyka v regionu Plzeňska a Českobudějovicka (včetně zachycení městské mluvy Plzně a Českých Budějovic, porovnání obou typů, výzkumu v síti venkovských městeček apod.). Explorace naváže na předvýzkum z I. roku projektu.

6. Samostatný úkol výzkumu představuje průběžné hodnocení textů psaných a tištěných (zejména kázání) z doby barokní a obrozenecké, které budou shromážděny (především) během 1.roku výzkumu. Soubory textů bude nutné připravit k vydání.

 

III.rok

 

10. Bude ukončena tvorba databáze. Bude dovedena do takového stadia, aby představovala databanku multimediálního typu (včetně videonahrávek, zvukových záznamů, soustavy odkazů apod.).

11. Součástí edičního záměru je i vydání CD-roomu s nahrávkami mluvených textů.

12. Příprava vydání závěrečné monografie zahrne též konečnou fázi redakce současných i starších textů (mluvených, psaných i tištěných) a vydání slovníků (lexikonu diferenčního typu a tezauru).

 

II. Etapy realizace projektu:

 

1. Zpracování dosud shromážděných materiálů:

 

PEF ZČU

FHS ZČU

FAV ZČU

PF JČU

Oblast

Texty v běžné komunikaci

texty v běžné komunikaci

Zpracování nahrávek textů

texty v běžné komunikaci

Mluvená a psaná řeč

 

 

 

 

 

Západní úsek českých dialektů

západní úsek českých dialektů

Zpracování databáze

nejjižnější úsek českých dialektů

Dialekt, reálie

 

                                                                                                                                 Počet listů části C: 5

 

Navrhovatel: Zbyněk Holub                                                                                                                 C/3

 

Kázání barokní a obrozenecká (západní úsek)

kázání barokní a obrozenecká (západní úsek)

Počítačové zpracování textů

kázání barokní a obrozenecká (nejjižnější úsek)

Regionální texty (hist.)

 

Výstup:

Soubor přípravných textů (zpracovaných materiálů).

 

2. Výzkum jazyka:

 

PEF ZČU

FHS ZČU

FAV ZČU

PF JČU

Oblast

Charakter mluveného projevu

charakter mluveného projevu

Doplňování CD-roomu

charakter mluveného projevu

Mluvená a psaná řeč

 

 

 

 

 

Západní úsek: dialektologický a etnolingvistický terénní výzkum

západní úsek: dialektologický a etnolingvistický terénní výzkum

Doplnění databáze, převod na internet

jižní úsek: dialektologický a etnolingvistický terénní výzkum

Dialekt, reálie

 

Práce archivní, muzejní, bibliografické (západní úsek)

práce archivní, muzejní, bibliografické (západní úsek)

Převod a zpracování souboru textů

práce archivní, muzejní, bibliografické (nejjižnější úsek)

Regionální texty (hist.)

 

Výstupy:

- prezentace výsledků výzkumu na domácích i zahraničních konferencích

- internetové zpracování databáze (včetně CD)

 

3. Analýza a kompletace výsledků:

 

PEF ZČU

FHS ZČU

FAV ZČU

PF JČU

Oblast

Mluvený jazyk:

- městská mluva

mluvený jazyk:

- městská mluva

příprava CD-roomu

mluvený jazyk:

- městská mluva

Mluvená a psaná řeč

 

 

 

 

 

Lexikon              (s ohledem

Na hlásk., tvar. a synt.)

lexikon              (s ohledem 

na hlásk., tvar. a synt.)

Multimediální databáze

lexikon               (s ohledem

na hlásk., tvar. a synt.)

Dialekt, reálie

 

Soubor  textů jako obraz vývoje jazyka v regionu

soubor textů jako obraz vývoje jazyka v regionu

Zpracování souboru textů

soubor textů jako obraz vývoje jazyka v regionu

Regionální texty (hist.)

 

Výstupy:

- vydání tematicky členěné monografie (k výsledkům výzkumu)

- multimediální databáze (zpřístupnění na síti; včetně textové a audiovizuální části)

- vydání CD-roomu (se záznamy mluvených textů)

 

                                                                                                                              Počet listů části C: 5

 

 

Navrhovatel: Zbyněk Holub                                                                                                            C/4

 

c) koncepční a metodické přístupy

 

1. Práce na databázi:

Pro zpracování dat z jihozápadočeského úseku českých nářečí je rozpracován základ databáze pracovně nazvaný “Lexikon”. Tato databáze je vytvořena v prostředí ACCESS-97, které se jeví jako perspektivní: má již dnes vyšší verzi (Access-2000), do níž je velmi jednoduché databázi z prostředí Access-97 převést.

Prostředí je také velmi výhodné pro ovládání přenosu dat do textového programu WORD-97 (WORD-2000).

Dále databáze umožňuje sledovat vybrané slovo nebo frazém: s určením lokality (rozšíření), mluvčího (včetně nutných osobních údajů, věku etc.), užití, kontextu apod. Současně bude možné (po dopracování systému) spustit zvukový záznam, nahlédnout do mapy sledovaného území (upřesnit údaje o lokalitách); příp. pomocí filtrů vytřídit položky pro vlastní potřeby.

Jedním z výsledných produktů databáze je tisk slovníků sledovaných oblastí. Po vložení dat je možné databáze užít pro výzkum mluvy v kterékoliv lokalitě (nikoliv tedy pouze pro nářeční výzkum).

2. V průběhu výjezdů do dalších lokalit bude explorace rozšířena též na regionální síť venkovských městeček a obcí (v jihozápadočeské oblasti). K tomu bude nezbytné využít práce posluchačů VŠ (také - ale nejen - v rámci seminární výuky, prací seminárního nebo diplomového typu, popř. SVOČ), popř. výměny učitelů jednotlivých fakult při řešení úkolů. Těžiště výzkumu však bude spočívat v systematické práci týmu pracoviště navrhovatele a spolunavrhovatele (nezbytná bude vazba na databázi).

3. Ve II. roce výzkumu bude nutné převést databázi na internetový (síťový) základ (s využitím přípravy zpracování nahrávek na CD-roomu).

4. Ve III. roce bude výzkum zaměřen především na kompletaci výsledků, přípravu vydání závěrečné monografie a doplnění systému multimediální databáze. Terénní výzkum, popř. práce archivního, muzejního a knihovenského charakteru budou mít v tomto roce doplňující význam.

 

d+e) předpokládaný výsledek grantového projektu a jeho využití

 

1.      materiálním výsledkem výzkumu bude dotvoření databanky multimediálního typu, vydání CD-roomu s nahrávkami mluvených textů a vydání závěrečné monografie (včetně redakce současných i starších textů: mluvených, psaných i tištěných) s doplněním slovníků (lexikonu diferenčního typu a tezauru).

2.      realizace výstupů umožní dlouhodobou systematickou práci s textem (se záznamy běžně mluveného jazyka).

3.      praktický výzkum umožní shromáždit dostatečný jazykový materiál dokládající stav současného běžně mluveného jazyka. Zpracování korpusu bude přínosem pro sledování jazykové situace regionu i pro obecnější analýzy úrovně současného běžně mluveného jazyka.

4.      v rámci daného regionu lze korpus chápat i jako východisko pro další výzkum (a to nejen v lingvistických, ale i v sociologických, politologických, psychologických a souvisejících oborech).

 

f) spolupráce s vědeckými institucemi v zahraničí:

 

Navrhovatel a jeho spolupracovníci především s lingvistickými pracovišti ve Stockholmu, Vilniusu, St. Peterburgu, s mezinárodními organizacemi frazeologů a dialektologů (nejen v oblasti slovanské frazeologie a dialektologie; např. v rámci EUROPHRAS a SDGI). Podrobnější údaje jsou uvedeny v odborných životopisech jednotlivých pracovníků (srv. část D).

 

 

 

 

                                                                                                                                Počet listů části C: 5

 

 

Navrhovatel: Zbyněk Holub                                                                                                            C/4

 

g) údaje o připravenosti navrhovatele, spolunavrhovatelů a jejich pracovišť:

 

Přístrojové vybavení pracovišť Západočeské i Jihočeské univerziity je pro daný grantový projekt vyhovující, odborné práce s počítačovou a přístrojovou technikou zajistí pracoviště Fakulty aplikovaných věd ZČU.  Základní model databáze je v současné době již připraven k rozpracování. Realizaci výzkumných záměrů zabezpečí projektový tým Fakulty humanitních studií a Pedagogické fakulty ZČU spolu s pracovníky Pedagogické fakulty JČU formou terénních výjezdů (částečně ve spolupráci s posluchači jednotlivých fakult), záznamu mluvené řeči a odborného výzkumu muzejních i archivních materiálů (srv. rozčlenění etap výzkumu výše). Jedná se o poměrně rozsáhlý výzkum; proto bude využito práce navrhovatele, spolunavrhovatele a jejich spolupracovníků (v závislosti na odborné specializaci) v rozsahu 10 % (u navrhovatele 15 %) týdenního pracovního výkonu.

 

h) odkazy na zdroje:

 

- práce do značné míry navazuje na výzkum týmu Českého národního korpusu, s nímž je navrhovatel v přímém kontaktu. Metodika záznamu výpovědí jednotlivých mluvčích je i v současné době na FHS a FPE ZČU a na PF JU pravidleně konzultována s pracovištěm ÚČNK FF UK. Na webových stránkách ÚČNK jsou také zveřejněny dosud zachycené texty (nejen v návaznosti na Pražský mluvený korpus a Brněnský mluvený korpus, ale i na připravovaný základ mluveného korpusu okolí Plzně, jehož doplňování náš projekt předpokládá).

- současně je grantový záměr propojen s projektem Českého jazykového atlasu.

- projekt odpovídá systému současného výzkumu běžně mluvené češtiny, jehož výsledky jsou publikovány (např.) v pracích:

 

Čižmárová, L., Jazykový atlas jihozápadní Moravy. Brno 2000

Daneš, F. a kol., Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha 1997

Davidová, D. (ed.): K diferenciaci současného mluveného jazyka. Ostrava 1995

Davidová, D. a kol., Mluvená čeština na Moravě. Ostrava 1997

Hoffmannová, J. - Müllerová, O., Dialog v češtině. Mnichov 1999

Hoffmannová, J. – Müllerová: Mluvená čeština v autentických textech, Jinočany 1992.

Jančák, P., Mluva v západočeském pohraničí. In: Západočeská vlastivěda 2. (Jazyk) Plzeň 1992, s.105-137

Kloferová, S., Mluva v severomoravském pohraničí. Brno 2000

Kořenský, J., Proměny myšlení o řeči. Praha 1998

Krčmová, M., Termín obecná čeština a různost jeho chápání. In: Karlík, P. a Hladká, z. (Eds.): Čeština. Univerzália a specifika. Brno 2000, s. 63-77.

 (popř. dále ve sborníku: Univerzália a specifika, Brno 2000; Spisovnost a nespisovnost dnes, Brno 1996; ve studiích týkajících se výzkumu českých barokních a obrozeneckých textů, popř. srovnání mluveného jazyka dříve a dnes).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Počet listů části C: 5