STUDIJNÍ A VĚDECKÁ knihovna Plzeňského kraje

 

Smetanovy sady 2

 

 

 

 

 

 

Bibliografická rešerše č. 44/2004

Počet záznamů: 48 + 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plzeň a Plzeňsko v jazykové kultuře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovaly: P. Doležalová a A. Sedláčková

červen 2004


Úvod

Tematická bibliografická rešerše Plzeň a Plzeňsko v jazykové kultuře byla vypracována na základě těchto zdrojů:

 

·         katalogy SVK Plzeňského kraje v Plzni

lístkový

elektronický

 

 

·         regionální kartotéky (1974-1990)        

publikace

články

stati

 

 

·         bibliografie

Bibliografie české lingvistiky. Praha.  - roky 1978 až 1987, 1989 až 1991, 1995 a 1996

 

Bibliografie československých prací linguistických a filologických.  Praha : Akademie věd a umění. - roky 1929 až 1935

 

Bibliografie historickovlastivědné literatury Západočeského kraje z let 1968-1972. Plzeň : Pedagogická fakulta v Plzni; Státní vědecká knihovna v Plzni, 1992. 127 s. - 391A19431/68-72

 

Bibliografie historickovlastivědné literatury Západočeského kraje z let 1973-1977. Plzeň : Pedagogická fakulta v Plzni; Státní vědecká knihovna v Plzni, 1988. 108 s. - 391A19431/73-77

 

HÁJKOVÁ, Jana a HÁLOVÁ, Marie. Bibliografie Plzně. 1. vyd.  Plzeň : Knihovna města Plzně; Státní vědecká knihovna, 1995. 236 s. - 32A7414-1

 

KLEISNER, Josef. Bibliografie bibliografií Západočeského kraje 1945-1980. Plzeň : Státní vědecká knihovna v Plzni, 1988.  59 s. - 391A3059.

 

KůSOVÁ, Anna. Slovník spisovatelů západních Čech. Plzeň : Knihovna města Plzně, 1995. 151 s. ISBN 80-900054-5-4. - 31A63468

 

MACÁK, Antonín. Bibliografie historickovlastivědné literatury Plzeňska z let 1901-1960. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1971.  363 s.  - 211494

 

PŘIBYLOVÁ, Zdeňka. Bibliografie Plzně do roku 1941. Sv. 1. Plzeň : 1952.  56 s. - 1927-1

 

SUCHÁ, Milada. Bibliografie Plzně a Západočeského kraje : soupis knižních publikací z fondů Státní vědecké knihovny v Plzni. Plzeň : Státní vědecká knihovna, 1961. 27 s. - 924904

 

 

·         databáze

Anal : analytický rozpis periodik. Plzeň : Studijní a vědecká knihovna. Záznamy článků vydaných od r. 1992

ANOPRESS [on-line]. Praha : Anopress. Články z let 1996-2004.

Bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR [on-line]. Praha : Historický ústav AV ČR. Záznamy článků vydaných od r. 1895. Dostupné na www <http://biblio.hiu.cas.cz>

Česká národní bibliografie : články a stati [CD-ROM]. Praha : NK ČR. Záznamy článků z let 1991-září 2003 

Česká národní bibliografie : české knihy [CD-ROM]. Praha : NK ČR. Záznamy z let 1900-září 2003  .

REOS: regionální osobnosti. Plzeň : Studijní a vědecká knihovna.

 

Regionální osobnosti [online]. Plzeň : Knihovna města Plzně. [Cit. 9. 6. 2004.] Dostupné na www < http://lanius.kmp.plzen-city.cz/ropr.htm>.

 

 

·         přímá exerpce

Minulostí Plzně a Plzeňska - roč. 1 - 3

Minulostí Západočeského kraje - veškeré dostupné ročníky

Plzeňsko : list pro národopis a ochranu památek - roky 1919 až 1936

Sborníky Pedagogické fakulty v Plzni - dostupné ročníky (kromě čísla 3, 4. 6. 16)

 

 

 

 

 

Jazyk rešerše: český

Jazyk dokumentů: český, německý

Časové vymezení: 1800 - současnost

Časové vymezení dokumentů: 1800 - současnost

Druhy dokumentů: monografie, stati, články

 

 

 

Záznamy jsou vytvořené ve shodě s normou ISO 690 : bibliografické citace. Převzaté záznamy mohou být neúplné, v záznamech byl zachován dobový pravopis. Záznamy monografií obsahují signatury. Rešerše je rozdělena do dvou částí. Hlavní část je rozčleněna na monografie, rukopisy, stati a články. V každé části jsou pak záznamy řazeny abecedně. Část OSTATNÍ (výběrově) obsahuje záznamy monografií, statí a článků, které byly při sestavování rešerše vyřazeny z důvodu nerelevantnosti, ale vztahují se k problematice jazykové kultury v širším pojetí západočeského regionu.

 

 

 

V případě zájmu o další služby se obraťte na pracoviště:

 

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Speciální studovna 2. p.

Smetanovy sady 2

305 48  Plzeň

 

Tel: 377 224 249

E-mail: dolezalova@svkpl.cz; bibl@svkpl.cz

URL: http://www.svkpl.cz

http://www.svkpl.cz/bis2.htm

 

 


Monografie, sborníky

1.      KLIMEŠ, Lumír a ZAPLETAL, Jaroslav. Západočeská vlastivěda. 1. vyd. Sv. 2. : jazyk. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1992. 269 s.  ISBN 80-7088-059-7. – Sign. 31A45027-2

2.      Kultura, historie a současnost Plzně : referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové . 1. vyd.  Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. 180 s. – Sign. 31A66293

Recenze : Martinovský Ivan. Literatura k 700. výročí města Plzně. In Minulostí Západočeského kraje. Plzeň : 1998, s. 266-300.

 

Beletrie

3.      ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Chodníky z bláta. 2. vyd. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1967. 160 s. - Sign. 156435

4.      ŠŤASTNÝ, Jaroslav.  Špagáty na pochodu.  1. vyd.  Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1967. 89 s. - Sign. 170391

 

Rukopisy

5.      RODINA, K.  Pohled  do  dějin na Plzeňsku  z  jazykového  stanoviska  [rukopis]. 1963.  Uloženo v knihovně Ústavu pro jazyk český ČSAV.

6.      RODINA, K. Popis lidové mluvy na Plzeňsku [rukopis]. 1967.  Uloženo v knihovně Ústavu pro jazyk český ČSAV.

 

Stati

7.      JANČÁK, P. Západočeský intonační typ : tzv. plzeňské zpívání. In  Acta Universitatis Carolinae : philologica, sv. 1-3 : slavica Pragensia. Sv. 8. Praha : 1966, s. 107-121. - Sign. UK Pedagogická fakulta F5074/8.

8.      KLIMEŠ, Lumír. Hornický slang na dole Krimich v Tlučné u Plzně. In Sborník Vyšší pedagogické školy v Plzni : jazyk a literatura. Sv. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1958, s. 135-146. – Sign. 131505-1

9.      KLIMEŠ, Lumír. Několik netradičních pohledů na přezdívky plzeňských vysokoškoláků. In Onymické systémy v regionech. Hradec Králové : Gaudeamus, 1995, s. 121-122. - Sign. SVK Hradec Králové 686 314.

10.  KLIMEŠ, Lumír. Hornický slang na Dole obránců míru a na Dole Krimich. In Minulostí Západočeského kraje. Sv. 8. Plzeň : 1971, s. 181-194. - Sign. 144206-8

11.  KLIMEŠ, Lumír. Poštovní slang v Plzni. In Sborník Pedagogické fakulty v Plzni : jazyk a literatura. Sv. 11. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973, s. 23-38. – Sign. 131505–11

12.  KLIMEŠ, Lumír. Příspěvek k poznání železničního slangu v Plzni. In Sborník Pedagogické fakulty v Plzni : jazyk a literatura. Sv. 12. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1976, s. 59-68. – Sign. 131505 – 12

13.  KLIMEŠ, Lumír. Slang hornických, poštovních a železničních učňů v západních Čechách. In Sborník Pedagogické fakulty v Plzni : jazyk a literatura. Sv. 10 : regionální studie. Praha : 1971, s. 11-45. – Sign. 131505 – 10

14.  KLIMEŠ, Lumír. Slang plzeňských pekařů. In Sborník Pedagogické fakulty v Plzni : jazyk a literatura. Sv. 12. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1976, s. 47-58. – Sign. 131505 – 12

15.  KLIMEŠ, Lumír. Slang plzeňských studentů. In Sborník Pedagogického institutu v Plzni :  jazyk a literatura. Sv. 5. Praha : Státní pedagogické nakladatelství , 1964, s. 71-116. – Sign. 131505-5

16.  LÁBKOVÁ, M. Dětské hry na Plzeňsku : z rukopisné pozůstalosti učitele Josefa Valenty. [Červený Hrádek, Plzeň] In Minulostí Plzně a Plzeňska. Sv. 1. Plzeň : 1958, s.194-223. - Sign. 128715-1

17.  SMOLÍKOVÁ, M. Slangová slovní zásoba zahraničních studentů na VŠSE v Plzni. In Sborník přednášek ze IV. konference o slangu a argotu v Plzni. Sv. 1. Plzeň : 1989, s. 177-182.

 

Články

18.  BUCHA, F. X. Trochu plzeňského a chodského dialektu. Nová doba. 1942, roč. 48, č. 343, s. 5.

19.  DAVÍDEK, Václav. Lidové zvyky v Lipnici u Rokycan. Plzeňsko. 1931, roč. 13, s. 57-59.

20.  fxb [Bucha, F. X.]. Mluva rodného kraje [Plzeňska]. Nová doba. 1944, roč. 50, č. 83, s. 3.

21.  fxb [Bucha, F. X.]. Náš kraj v lidové mluvě [Plzeňsko]. Nová doba. 1942, roč. 48, č. 217, s. 4.

22.  HEJNÝ, V. Mumel chodí na muziku. [Několik nářečních výrazů z Radnicka.] Život Plzeňska. 1950, roč. 1, s. 80.

23.  JANČÁK, P. K interdialektickému vývoji západočeských měst. Naše řeč. 1980, roč. 63, s. 169-174.

24.  JANČÁK, P. K jazykovému zeměpisu Čech : některé případy západočeského krácení v koncovkách. Naše řeč. 1970, roč. 53, s. 129-137.

25.  KLIMEŠ, Lumír. Pivovarský a poštovní slang v Plzni. Jazykovědné aktuality. 1992, s. 31-32.

26.  KLIMEŠ, Lumír. Přezdívky na reálném gymnáziu v Plzni v letech 1935 – 1943. Zpravodaj místopisné komise ČSAV. 1975, s. 129.

27.  KLIMEŠ, Lumír. Přezdívky plzeňských popelářů. Zpravodaj místopisné komise ČSAV. 1973, s. 310.

28.  KLIMEŠ, Lumír. Přezdívky plzeňských žáků 6. – 9. roč. Zpravodaj místopisné komise ČSAV. 1973, s. 314.

29.  KLIMEŠ, Lumír. Slangová pomístní jména v lokomotivním depu Plzeň. Onomastický zpravodaj ČSAV. 1987, roč. 28, s. 81-83.

30.  KLIMEŠ, Lumír. Slangová pomístní jména v pivovaru Prazdroj. Zpravodaj místopisné komise ČSAV. 1980, roč. 21, č. 2/5, s. 398-403.

31.  KLIMEŠ, Lumír. Železničářské přezdívky na plzeňském seřaďovacím nádraží. Onomastický zpravodaj. 1985, roč. 26, s. 425-431.

32.  Mluva lidu našeho kraje [Plzeňska]. Nová doba. 1944, roč. 50, č. 50, s. 3.

33.  MORAVEC, B. Lidová mluva na Rokycansku. Český lid. 1930-31, roč. 31, s. 88-91.

34.  NEWERKLA, Stefan Michael. Post faktum nullum konsilium : Die spracheengesetzgebung in der Habsburgemonarchie am Beispiel Pilsen (1740-1918).  Österreichische Osthefte.  2001, roč. 43, č. 3, s. 351-357.

35.  PETŘÍK, S. O plzeňském zpívání. Naše řeč. 1936, s. 196-201, s. 221-223.

36.  PRŮCHA, J. Jednou po plzeňsku. Nová doba. 1944, roč. 50, č. 20, s. 1

37.  SCHIEBL, Jaroslav. Poslední odpovědi zesnulého Jaroslava Schiebla na dotazy z obecenstva. [Vysvětlení slov a rčení z Plzně.] Plzeňsko. 1933, roč. 15, s. 45-49.

38.  SCHIEBL, Jaroslav. Staroplzeňské drobnosti : šamstr. [Přezdívka z 19. století v Plzni.] Plzeňsko. 1930, roč. 12, s. 57.

39.  SCHIEBL, Jaroslav. Šiksle. Plzeňsko. 1928, roč. 10, s.116.

40.  SCHIEBL, Jaroslav. Tazatel Plzeňska. [Vysvětlení slov a rčení z Plzně.] Plzeňsko. 1932, roč. 14, s. 39-40.

41.  SCHIEBL, Jaroslav. Ty Šverine [plzeňský pošklebek]. Plzeňsko. 1926, roč. 8, s.120.

42.  SCHIEBL, Jaroslav. Vesnický kantor. [Instrukce pro činnost vesnického učitele z 18. stol. z farní knihy v Drustové u Plzně.] Plzeňsko. 1933, roč. 15, s. 1-6.

43.  SKŘIVÁNKOVÁ-ŠIMERKOVÁ, J. Další ukázky lidové řeči v Plzni a na Plzeňsku. Český lid. 1926-27, roč. 27, s. 36-37.

44.  SKŘIVÁNKOVÁ-ŠIMERKOVÁ, J.  Odchylky a zvláštnosti řeči v Plzni a na Plzeňsku. Český lid. 1923-24, roč. 24, s. 21-31 a Český lid. 1924-25, roč. 25, s. 35-39, s. 75-80, s. 120-123, s. 146-148, s. 220-223.

45.  SPAL, J. Nářečí Plzeňského kraje. Život Plzeňska. 1950, roč. 1, s. 78-79.

46.  ŠACH, Josef. Jak se v Plzni mluvilo před sto lety. Pravda. 2. 1. 1968, s. 3.

47.  ŠTÍCHA, František. O jazyce Miroslava Horníčka. Naše řeč. 1993, roč. 76, č. 4, s. 169-178

48.  VÍTEK, Josef. Ant. Jar. Puchmajer jako kazatel. [Řečnické prvky a sloh kázání.] Listy filologické. 1934, roč. 61, s. 300-311; 433-443.

 

 

 

 


Ostatní (výběrově)

Monografie, sborníky

49.  BĚL, Jiří. Jak se mluvilo na Přešticku : z pozůstalosti přeštického učitele Václava Vacka. Sv.  (A-G). Sv. 2. (H-K). Sv. 3. (L-N). Sv. 6. (T-Vo). Sv. 7. (Vr-Ž). Přeštice : Základní škola, 1997, 1998. 75 s., s. 76-165, s. 166-241, 75 s., 52 s.

50.  Jeden jazyk naše heslo buď. Sv. 1. : Antonín Jaroslav Puchmajer. Uspořádali Jaroslav Vyčichlo, Viktor Viktora. Radnice; Plzeň : Spolek divadelních ochotníků, 2001. 245 s. ISBN 80-85093-68-5. – Sign. 31A93691-1

51.  Jeden jazyk naše heslo buď. Sv. 2. : Vojtěch Nejedlý. Uspořádali Jaroslav Vyčichlo, Viktor Viktora. Radnice; Plzeň : Spolek divadelních ochotníků, 2003. 287 s. ISBN 80-85093-75-6 – Sign. 31A93691-2

52.  KEBRLE, V. Gramatické zvláštnosti mluvy domažlické. Domažlice : Městské muzeum, 1936. - Sign. 8A478

53.  KOTAL, Josef. Emocionální kategorie v pošumavském nářečí. Praha : 1950. 158 s. - Sign. NK ČR T001138; MZK Brno 4-0269.542

54.  VORÁČ, Jaroslav. Česká nářečí jihozápadní. Praha : ČSAV, 1955. 147 s. – Sign. 119208-1 

55.  VORÁČ, Jaroslav. Česká nářečí jihozápadní. Praha : Academia, 1976. 184 s. – Sign. 119208-2

56.  SYROVÁTKA, Bohumil. K popisu západočeského nářečí. Praha : 1949. 101 s. - Sign. NK ČR T000514

 

Zvukové záznamy

57.  Jak se mluví v Čechách [zvukový záznam] : autentické zvukové ukázky z českých nářečí.  [Též obsahuje ukázky z lokalit Újezd a Hromnice, o. Plzeň-sever; Těně, o. Rokycany.] Praha : Academia, p1999.  1 zvuková deska (70:03) : digital ; 1 brožura (32 s.) - Sign. VK Olomouc CD2932

Části monografií

58.  HÁJKOVÁ, Jana a HÁLOVÁ, Marie. Bibliografie Plzně. 1. vyd. Sv. 2. Plzeň : Státní vědecká knihovna, 1995. Kapitola 17.2, Jména zeměpisná : jména vlastní. - Sign. 32A7414-2

59.  MACÁK, Antonín. Bibliografie historickovlastivědné literatury Plzeňska z let 1901-1960. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1971.  Kapitola 2, Hospodářský život : lidová mluva, s. 60-62.  363 s.  - Sign. 211494

 

Stati

60.  HADAČ, Emil. Lidová jména rostlin v západních Čechách. [Rokycany, Hůrky u Rokycan, Líšná u Rokycan, Osek u Rokycan, Losiná o. Plzeň.]  In Sborník Západočeského muzea v Plzni : příroda. Sv. 94. Plzeň : 1996, s. 5 - 22. - Sign. 392A1275-94

61.  HADAČ, Emil a HADAČOVÁ, Alena a SPAL, Jaromír. Jména rostlin na Chodsku. In Sborník Pedagogického institutu v Plzni : jazyk a literatura. Sv. 5. Praha : Státní pedagogické nakladatelství , 1964, s. 5-60. - Sign. 131505-5

62.  HAVRÁNEK, B. Nářečí česká. In Československá vlastivěda. 1. vyd. Sv. 3. Praha : 1934., s. 84-158. - Sign. 25353-3

63.  CHÝLOVÁ, Helena. Názvy významných budov v Plzni. In Onomastické práce : sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera. Uspořádala Libuše Olivová-Nezbedová a kol. Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2000, s. 167-174. ISBN 80-901673-9-X. - Sign. 31A88726-4

64.  KLIMEŠ, Lumír. Západočeský železniční slang. In Sborník Pedagogické fakulty v Plzni : jazyk a literatura. Sv. 7. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1967, s. 15-34. - Sign. 131505-7

65.  KUMPERA, Jan. Antonín Frozín Plzeňský a jeho obrana českého národa a jazyka. In Minulostí Západočeského kraje. Sv. 28. Plzeň : 1992 [vyd. 1993], s. 235-267. - Sign. 31A967-28

66.  PROFOUS, A. Jazykový výklad místních jmen v plzeňském hejtmanství. In Sborník městského historického musea v Plzni. Sv. 3. Plzeň : 1914, s. 122-192. - Sign. 8D893/3, 1F93/3

67.  RODINA, K. O pomístných jménech na Plzeňsku. In Minulostí Plzně a Plzeňska. Sv. 1. Plzeň : 1958, s. 143-148. - Sign. 128715-1

68.  SKÁLA, Emil. Jazykové dějiny Šumavy. In Znovuobjevená Šumava : příspěvky literárního sympozia Znovuobjevená Šumava, na tradice bohatá evropská kulturní oblast. Klatovy 28.-30. září 1996. Klatovy : Okresní muzeum, 1996, s. 15-29. - Sign. 392A23290

69.  SPAL, Jaromír. Doudlebský typ obyvatelských místních jmen. In Sborník Pedagogické fakulty v Plzni : jazyk a literatura. Sv. 7. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1967, s. 5-14 - Sign. 131505-7

70.  SPAL, Jaromír. Jména vrchů na Plzeňsku. In Minulostí Západočeského kraje. Sv. 8. Plzeň : 1971, s. 195-206. - Sign. 144206-8

71.  SPAL, Jaromír. Stod a Stodorané. In Sborník Pedagogického institutu v Plzni : jazyk a literatura. Sv. 5. Praha : Státní pedagogické nakladatelství , 1964, s. 61-70. - Sign. 131505-5

72.  SPAL, Jaromír. Z toponymie Plzeňska v době obrození. In Minulostí Západočeského kraje. Sv. 15. Plzeň : 1979, s. 221-235. - Sign. 144206-15

 

Články

73.  BREJCHA, B. Sbírání lidových vypravování na Blovicku. [Střížovice]. Plzeňsko. 1930, roč. 12, s. 56-57.

74.  ČIŽMÁROVÁ, Libuše. Kapitola o nářečích I., II., III., IV. Malovaný kraj. 1998, č. 6, s. 38-39 a Malovaný kraj, 1999, č. 1, s. 14-15, č. 2, s. 14, č. 3, s. 43.

75.  DEJMEK, Bohumír. Postavení městské mluvy v současné jazykové situaci. Naše řeč. 1978, roč. 61, č. 4, s. 183-192.

76.  FREMR, V. Národohospodářský význam houbařství a lidové názvy hub na Plzeňsku. Plzeňsko. 1932, s. 75-79

77.  FÜRST, J. Lidové názvy polních tratí v katastra břežanském. Plzeňsko. 1924, roč. 6, s. 98-99.

78.  FÜRST, J. Vl. Přezdívky na Kralovicku. Plzeňsko. 1923,roč. 5, s. 74.

79.  HELEBRANT, A. Ukázka nářečí z okolí zbirožského. Český lid. 1902, s. 268-270

80.  KRAUS, František. Drobné názvosloví obce Doudlevec. Plzeňsko. 1925, roč. 7, s.55-57

81.  KRAUS, František. Přezdívky starých usedlostí v Doudlevcích. Plzeňsko. 1926, roč. 8, s. 56-57.

82.  KUKLOVÁ, Jana. Zajímavosti o původu jmen a příjmení. Plaský zpravodaj. 1997, roč. 7, č. 3, s. 5-6.

83.  LAŠTOVKA, Vojtěch. Jak vznikly názvy Bručná a Čechurov [Plzeň]. Plzeňský deník. 1998, roč. 7, č. 93 (21. 4. 1998), s. 14.

84.  (mý). Původ názvu Plzeň. Plzeňský deník. 23. 4. 1994, roč. 3, č. 17, příl. Listy na víkend, s. 7

85.  POLÁK, J. Bezinkář a jiné přezdívky z Přešticka. Naše řeč. 1960, roč. 43, s. 309-310.

86.  SCHIEBL, Jaroslav. Na Žampýrkách. Plzeňsko. 1927, roč. 9, s. 100.

87.  SKULINA, Josef. Regionalismus a nářečí [v české literatuře]. Červený květ. 1957, roč. 2, č. 1, s. 9-10.

88.  ŠLAIS, Matěj Jiří. Přezdívky měst a obcí v domažlickém okrese. Domažlický deník. 30. 4. 1996, roč. 3, č. 102, s. 14.

89.  UTĚŠENÝ, S. Studium západočeských nářečí ve vývoji naši dialektologie. [Teze přednášky]. Jazykovědné aktuality. 1989, roč. 2, s. 116-118.

90.  UTĚŠENÝ, S. Tradiční nářeční slova v jihozápadočeském pohraničí. Naše řeč. 1972, roč. 55, s. 243-249.

91.  VOLF, Josef. Plzeňský Halama. Plzeňsko. 1923, roč. 5, s. 7-9, 26-28, 45-48.

92.  VOLF, Josef. Plzeňský Halama : dodatek. Plzeňsko. 1925, roč. 7, s. 97-98

93.  VORÁČ, Jaroslav. O nářečí ve Strážově na Šumavě. Naše řeč. 1974, roč. 57, č. 1, s. 5-7.

94.  ZAJÍC, Karel. Jak mnozí nemohli přijít Lhotě na jméno. Domažlický deník. 9. 4. 1996, roč. 3, č. 84, s. 12.